* הגבלת האחריות
מידע אודות מכרזים מובא כשירות עבור גולשי האתר. מערכת תשתיות ו/או מי מטעמה אינם צד לעסקה בין מפרסם המכרז ובין המשתתף במכרז ולא יחובו בכל אחריות מכוח החוק ו/או מכוח כל דין אחר. יש להסתמך אך ורק על תנאי המכרז כפי שהם מופיעים במסמכי המכרז הרשמיים. בכל מקרה של טעות בהצגת פרטי המכרז באתר לא תהיה למי מגולשי האתר כל טענה או תביעה בדבר נזק או הפסד כלשהו כתוצאה מהשתתפות במכרז ו/או שימוש במידע אחר המופיע באתר.