המרכז להערכת איכות אחראי על תהליך גמול המצוינות של חברי הסגל.

הזכאות לקבלת גמול המצוינות נקבעת בסופו של תהליך רב-שלבי.
בשלב ראשון, נדרשים כלל חברי הסגל הבכיר, מן המניין, העובדים במשרה מלאה במכללה, למלא שאלון מפורט המשקף את פעילותם במגוון תחומים במכללה: הצטיינות בהוראה, פעילות בתחום המחקרי, תרומה למוסד, מעורבות בחיי המוסד, תרומה למוניטין המוסד, פעילות קהילתית ופעילות בתחומים נוספים.
בשלב שני, הממונה על כל אחד מחברי הסגל ממלא טופס הערכה על הפעילות של חבר הסגל בתחומים הבאים: תרומה למוסד, מעורבות בחיי המוסד/המחלקה, פעילות קהילתית, תפקוד ופעילויות נוספות.
לכל סעיף, הן בטופס של חבר הסגל והן בטופס הערכת הממונה, ניתן משקל.
בשלב האחרון של התהליך, הניקוד הכולל של כל חבר סגל מחושב על פי סיכום של הנקודות שקיבל עבור הפעילויות המדידות ותפוקותיו, על סמך דוח הפעילות שמילא והניקוד שקיבל בהערכת הממונה על תפקודו ותפוקותיו במהלך השנה.

בהתאם לניקוד הכולל מתוגמלים כ-20% מחברי הסגל בכל רמה, לפי שלוש רמות תגמול. גמול המצוינות ניתן לחברי הסגל הזכאים למשך שנה אחת.

המרכז להערכת איכות שולח לכל אחד מחברי הסגל מכתב המסכם את הניקוד שקיבל בכל אחד מפרקי ההערכה, הן בהתייחס למידע שמילא והן בהתייחס למידע שמילא המעריך.

לקישורים נוספים בנושא המרכז להערכת איכות:

אודות המרכזהערכת איכות תוך-מוסדית • פרויקט שדרוג הסילבוסיםהערכת איכות מל"ג • כנסים