רכש והתקשרויות

המדור עוסק בריכוז תחום הקניינות של המכללה וההתקשרויות עם ספקים ונותני שירותים, ומטפל בנושא המכרזים בהתאמה לחוק, לתקנות חובת המכרזים ולנוהל התקשרויות רכש טובין ושירותים של המכללה.

במסגרת פעילות זאת המדור אחראי על התחומים הבאים:

  • רכש: ניהול, תכנון, ביצוע ובקרה של תהליכי הרכש במכללה, כולל ניהול מו"מ עם ספקים ונותני שירותים, ובחינת הצעות מחיר, וכן טיפול בהזמנות רכש החל משלב ייזום דרישת רכש ועד העברת הזמנת רכש חתומה ע"י מורשי חתימה של המכללה לספק.
  • התקשרויות: בחינת סיווג התקשרויות, מעקב אחר הסכמי המכללה והעברתם לבדיקה משפטית.
  • מכרזים: ריכוז התקשרויות אשר דורשות עריכת מכרזים  עפ"י חוק חובת המכרזים, תשנ"ב-1992 וכן עפ"י תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), תש"ע-2010. ליווי התהליך המכרזי עד לשלב קביעת הזוכה, או טיפול בבקשות לפטור ממכרז (ספק יחיד, תשומות השכלה גבוהה וכו').