סגל

ממונה ביטחון
מר מני ראובן
204 מינקוף (10)
08-6475719
[email protected]

מזכירה
גב' בר יוגב
204 מינקוף (10)
08-6475679
[email protected]