סגל

ממונה ביטחון
מר מני ראובן
204 מינקוף (10)
08-6475719
menire@sce.ac.il

מזכירה
גב' ספיר זריהן
204 מינקוף (10)
08-6475679
sapirzr@sce.ac.il