כל המעוניין להיכלל במאגר הספקים של המכללה, נדרש להגיש את בקשתו, בצירוף כל הפרטים והמסמכים הנדרשים לעניין, לפי הפירוט להלן.

קבלתו של ספק וצירופו למאגר הספקים תבוצע רק לאחר אישורה של ועדת מכרזים אשר בדקה ומצאה אותו מתאים.

לידיעתכם, מאגר הספקים יתפרסם באתר המכללה תחת לשונית "מאגר ספקים".

את הבקשה (לחצו להורדה) בצירוף טופס פרטי ספק (לחצו להורדה), וכן בצירוף כל הפרטים והמסמכים הנלווים, יש לשלוח לדואר אלקטרוני: msapakim@sce.ac.il.