SCE מציעה לבוגריה מגוון של מלגות לתואר שני לשנה"ל תשפ"ה:

מלגת שכר לימוד ללומדי תואר שני במסלול חיצוני (עם תזה/ללא תזה)

סטודנט חיצוני - סטודנט שאינו מחויב להקדיש זמן מלא במכללה ללימודים ומחקר, ורשאי לעבוד מחוץ למכללה.

א. לסטודנטים חיצוניים מ-SCE שימשיכו ללימודי תואר שני ישירות בתום לימודי התואר הראשון בשנת הלימודים תשפ"ה תוענק מלגת שכר לימוד בסך 2,500 שקל לשנה (סה"כ 5,000 שקל).

ב. לבוגרי SCE שיצטרפו ללימודי התואר השני, כסטודנטים חיצוניים במכללה בשנת הלימודים תשפ"ה, תוענק מלגת שכר לימוד בסך 1,250 שקל לשנה (סה"כ 2,500 שקל).

*מוגבלת לשתי שנות לימוד בלבד ובתנאי מערכת מלאה

 

מלגות לתואר שני ללימודים במסלול פנימי עם תזה או במסלול מחקרי

סטודנט פנימי - סטודנט המתחייב להקדיש זמן מלא במכללה ללימודים ולמחקר (כמפורט בתקנון), ואינו רשאי לעבוד מחוץ למכללה.

מלגת קיום

סטודנטים פנימיים שיתקבלו לתואר שני .M.Sc עם תזה או במסלול מחקרי עם עבודת גמר מורחבת בהנחיית אחד מחוקרי המכללה, יהיו זכאים למלגת שכר לימוד ולמלגת קיום חודשית לתקופת לימודיהם לתואר השני (לא יותר משנתיים):

 • מלגת שכר לימוד - עד לגובה שכ"ל לתואר שני (לא כולל קורסי השלמה).
 • מלגת קיום חודשית בסכום של 4,900–5,600 שקל לחודש.
 • אפשרות לעסוק בהוראה בהיקף של עד 4 ש"ש כמורה מן החוץ.
 • אפשרות לתוספת מלגה (מוגבלת) מקרן חיצונית של המנחה.

התנאים לקבלת מלגה לתואר שני עם תזה:

 1. ממוצע ציונים בתואר הראשון של 80 ומעלה.
 2. רישום כתלמיד/ה מן המניין לתואר השני והתחייבות לביצוע תזה.
 3. התחייבות להקדשת מירב הזמן ללימודים ולמחקר.

מטרת המלגה לתואר שני במסלול פנימי עם תזה: לאפשר לסטודנטים להקדיש את זמנם ללימודים ולמחקר, ולהגיע למצוינות בתחומם. קיימת אפשרות לסטודנטים חיצוניים הלומדים במסלול החיצוני עם תזה לסיים את התזה עד 3 שנים – בכפוף לאישור ועדת הוראה.

התנאים לקבלת מלגה לתואר שני מסלול מחקרי (ללא תזה):

על סטודנט במסלול רגיל ללימודי התואר השני (ללא תזה), המבקש לעשות עבודת מחקר מורחבת, לעמוד בתנאים הבאים:

 1. ממוצע ציונים מצטבר לתואר ראשון של 85 לפחות.
 2. מכתב מנומק של המנחה הממליץ על קבלתו למסלול המחקרי.
 3. ביצוע עבודת מחקר בהיקף תזה.
 4. פרסום מאמר בכתב עת בתום תואר שני.
 5. פרסום המאמר יהווה חלק מדרישות הציון הסופי בעבודת המחקר המורחבת.
 6. עמידה בתקנון ביה"ס ללימודי מוסמכים לסטודנטים הלומדים במסלולים המחקריים.
 7. השתתפות המנחה* (ממענק מחקר חיצוני שלו) במלגת הקיום החודשית ובפטור משכ"ל שניתנים לסטודנט במסלול זה. עליו להשתתף ב-8 מנות (2,800 שקל לחודש)
 8. אישור ראש ביה"ס ללימודי מוסמכים.

 

למאמרים נוספים בנושא תואר שני בהנדסה - לימודי מוסמכים: