1. חבר/ת סגל ב-SCE י/תגיש בקשה עבור בוגר/ת המכללה ו/או מוסד אקדמי אחר בארץ או בחו"ל (אשר מוכר על ידי המל"ג בלבד), הממשיך/ה בלימודים אקדמיים לתואר שני עם תיזה ו/או לתואר שלישי במוסד אקדמי1 אחר בארץ ובחו"ל או לפוסט דוק, שמעוניין/ת להשתתף ב"תוכנית לפיתוח סגל קיים וסגל עתידי".
הבקשה תוגש למשרד ללימודים מתקדמים באמצעות הטופס הרצ"ב:

הבקשה תידון בוועדת הנהלה של המכללה.

2. החלטות ועדת הנהלה יועברו למשרד ללימודים מתקדמים ולאגף כספים של המכללה להמשך טיפול.

2.1 הסטודנטים/יות משתתפי התוכנית יהיו חייבים בהגשת דו"ח התקדמות שנתי (טופס דוח התקדמות - תואר שני ושלישי), שייחתם על ידי המנחה מטעם SCE והמנחה/ים הנוספים. הדו"ח יוגש למשרד ללימודים מתקדמים ויהווה תנאי להמשך המלגה בשנה העוקבת.

2.2 הסטודנטים/יות והמנחים/ות ו/או הפוסט דוקטורנטים יהיו חייבים לאזכר את SCE בכל פרסום, מאמר ו/או כנס, לרבות עבודות התיזה/הדוקטורט הסופיות.

2.3 מלגאי פוסט דוק יהיו חייבים בהגשת דו"ח סיכום שנתי.