שירותי אבטחה, שמירה ואכיפת חנייה בקמפוסי המכללה באשדוד 96/2021

הזמנה להגשת הצעות במכרז פומבי מס' 96/2021 למתן שירותי אבטחה, שמירה ואכיפת חנייה בקמפוסי המכללה באשדוד

להלן פירוט מועדים ותנאי סף:

קבלת מסמכי המכרז: מציע אשר מעוניין להשתתף במכרז יפנה לגב' הילה פולקמן, רכזת רכש, לכתובת מייל hillaf@sce.ac.il לצורך קבלת מסמכי המכרז.

סיור קבלנים: ביום 27.10.21 בשעה 11:00 בקמפוס המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון אשדוד רח' ז'בוטינסקי 84.

לאור הנחיות משרד הבריאות וכדי שהמכללה תערך בהתאם, מציע אשר מעוניין להשתתף בסיור הקבלנים מתבקש להודיע על כך עד ליום 26.10.21 בשעה 11:00 בדוא"ל hillaf@sce.ac.il.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 3.11.21 בשעה 14:00 לכתובת מייל - hillaf@sce.ac.il.

המקום והמועד להגשת הצעות: את המעטפה יש להפקיד פיזית בתיבת המכרזים שבמשרדי מדור רכש והתקשרויות הנמצאים במתחם המכללה האקדמית סמי שמעון ברח' ביאליק 56, באר שבע, בנין מינקוף (10), קומה שנייה, חדר מס' 201 כשהיא סגורה וחתומה, לא יאוחר מיום  16.11.21 - עד השעה 14:00.

תנאי סף להגשת הצעות:

רשאי להגיש הצעה מציע שימלא בעצמו אחר כל תנאי הסף שלהלן, ובאמצעות קבלן משנה מטעמו במקרים שהדבר הותר במפורש, באופן מצטבר:

5.1       המציע הינו תאגיד רשום במרשם רשמי בישראל ב-5 השנים האחרונות לפחות.

לגבי חברה – נדרש כי היא לא תהיה במעמד של חברה מפרת חוק או שהיא בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק.

5.2       המציע הינו עוסק מורשה או המציע רשום באיחוד עוסקים לצורך דיווח לרשויות מע"מ מכוח סעיף 56 לחוק מס ערך מוסף התשל"ו- 1975, ותקנה 10(ב) לתקנות מס ערך מוסף (רישום).

5.3.      המציע מקיים הוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין), התשל"ו  - 1976.

5.4.      המציע בעל רישיון בתוקף בדבר היותו "מפעל ראוי" ובעל "רישיון מיוחד" בתוקף לאחזקת כלי יריה וקיומו של מחסן נשק, ממשרד הפנים/המשרד לבטחון פנים ומאושרים על ידי משטרת ישראל ו/או משרד הפנים ו/או המשרד לבטחון פנים, הכל על פי חוק כלי הירייה, התש"ט – 1949.

מובהר בזאת כי מחסן הנשק יהיה ממוקם בהתאם לגזרות המאושרות במדינת ישראל.

5.5.      המציע בעל רישיון בתוקף של משרד המשפטים לקיום תאגיד לשירותי שמירה לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, התשל"ב – 1972.

5.6.      המציע בעל רישיון קבלן שירות בענף השמירה והאבטחה כמשמעותו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996.

5.7.      המציע מקיים את הנחיות הרשות המוסמכת – בעניין מדיניות הפקדת כלי ירייה במקום העיסוק.

5.8.      בבעלות המציע קיים מוקד קשר מבצעי סטטי בארץ ובלבד שיש למציע רכב סיור ממונע באשדוד (כך שניתן יהיה לשלוח תגבור למכללה בעת הצורך ולפי דרישת המכללה), הפועל ומאויש 24 שעות ביממה, 365 יום בשנה.

לחילופין, במידה ואין בבעלות המציע מוקד קשר מבצעי סטטי כאמור לעיל, אזי רשאי המציע להשתמש בקבלן משנה אשר בבעלותו קיים מוקד קשר מבצעי סטטי בארץ הכולל רכב סיור ממונע באשדוד לצורך עמידתו בתנאי זה. מובהר בזה כי חברות בנות של המציע – אם מוצעות נחשבות כקבלן משנה לעניין תנאי סף זה.

מובהר בזאת כי המציע הזוכה ייחשב לקבלן הראשי ויהיה אחראי לכל הפעילויות של מוקד הקשר ורכב הסיור כהגדרתם לעיל, בין אם הם בבעלותו ובין אם הם בבעלות קבלן המשנה אשר ישולב בהצעתו. מובהר כי המציע הזוכה אינו רשאי להחליף קבלן משנה ללא קבלת אישור מהמכללה.

5.9.      המציע סיפק שירותי אבטחה ושמירה במהלך השנים 2018 עד 2020 לשלושה לקוחות לפחות, בכל שנה, בכמות של 10 מאבטחים לכל אחד מהלקוחות במקביל.

5.10.    ברשות המציע מועסקים לפחות 150 מאבטחים באשדוד ו/או ברדיוס 30 ק"מ מהגבולות המוניצפליים של עיריית אשדוד.

5.11.    המציע יצרף להצעתו הצהרה על כי שילם בקביעות בשנה האחרונה לכל עובדיו כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים הרלוונטים לענף השמירה לרבות בהתאם לחוק להגברה האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב – 2011 ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק והפרשות סוציאליות כדין, בהתאם לנוסח המצורף כנספח ד' למסמך א' להזמנה זו.

5.12.    המציע יצרף להצעתו נוסח חתום בידי מורשה החתימה ובו התחייבות לתשלום זכויות סוציאליות לעובדיו בהתאם לנוסח המצורף כנספח ה' למסמך א' להזמנה זו.

5.13.    המציע יצרף להצעתו אישור רו"ח על תשלומים לעובדים, בהתאם לנוסח המצורף כנספח ה'1 למסמך א' להזמנה זו.

5.14.    למציע מחזור כספי שנתי של 5,000,000 ₪ לפחות (לא כולל מע"מ) בכל אחת מהשנים – 2018, 2019 ו-2020.

5.15.    על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית בהתאם לנוסח המצ"ב כנספח ז' למסמך א' להזמנה זו.

5.16.    המציע לקח חלק בסיור מציעים (חובה) בקמפוס המכללה באשדוד כמפורט בסעיף 2 לעיל.

5.17.    על המציע יהיה לצרף להצעתו את אישורו על פרוטוקול שאלות ההבהרה, ככל שהופץ בידי המזמינה, כשהוא חתום על ידי מורשי החתימה אצלו.

5.18.    מציע אשר נבדק במסגרת דו"ח ביקורת זכויות העדכני ביותר (קודם מועד פרסום מכרז זה), לעניין עובדי שמירה אבטחה ניקיון והסעדה המועסקים במשרדי ממשלה באמצעות חברות חיצוניות, וקיבל 80 נקודות ומעלה.

5.19.    יחס המציע לעובדים:

5.19.1. בהתאם לתקנה 6א לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993, ועדת המכרזים תדחה הצעה המקיימת אחד מהתנאים בסעיפי משנה 1 ו/או 2 המפורטים להלן, אולם הוועדה רשאית להחליט מטעמים מיוחדים שיירשמו בפרוטוקול שלא לדחות הצעה במכרז. זאת, אף אם התקיים לגביה אחד התנאים בהתחשב בין היתר בהתנהלותו של המציע בדרך כלל בכל הקשור לשמירת זכויות עובדים וכן ביחס שבין היקף הפעילות של המציע שבשלה הורשע או נקנס בשל הפרת דיני העבודה לבין היקף פעילותו הכולל:

5.19.1.1.          במקרים שבהם הורשע המציע או מי מבעלי הזיקה אליו ב-3 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז בעבֵרה פלילית אחת לפחות הנוגעת לדיני העבודה.

5.19.1.2.          במקרים שבהם נקנס המציע או מי מבעלי הזיקה אליו על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה ביותר משני קנסות בגין עבֵרות על דיני העבודה במהלך השנה האחרונה שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות במכרז. מספר קנסות בגין אותה עבֵרה ייספרו כקנסות שונים.

5.20.    במקרה שלהלן לוועדת המכרזים לא יהיה שיקול דעת כאמור לעיל והוועדה תפסול את ההצעה על סף:

5.20.2.1.          המציע, וכן "בעל שליטה" (לעניין זה, שליטה כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968) ו"בעל זיקה" במציע [כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין), התשל"ו – 1976] (להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"), ככל שישנם, הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום, השתמ"ז-1987 ו/או לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1981, ובמועד הגשת הצעת המציע חלפו פחות משלוש שנים ממועד ההרשעה האחרונה.