שירותי השגחה בבחינות בקמפוס המכללה בבאר שבע 99/2022

הזמנה להגשת הצעות לאספקת שירותי השגחה בבחינות בקמפוס המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון ע"ר בבאר שבע (מס' 99/2022)

להלן פירוט מועדים ותנאי סף:

1. קבלת מסמכי המכרז: מציע אשר מעוניין להשתתף במכרז יפנה לגב' הילה פולקמן, רכזת רכש, לכתובת מייל hillaf@sce.ac.il לצורך קבלת מסמכי המכרז.

2. כנס קבלנים באמצעות ZOOM: ביום 27.1.2022 בשעה 10:00.

ההשתתפות בכנס היא חובה ומהווה תנאי סף במכרז!

כדי שהמכללה תערך בהתאם, מציע אשר מעוניין להשתתף בכנס הקבלנים מתבקש להודיע על כך עד ליום 26.1.2022 בדוא"ל hillaf@sce.ac.il

קישור יישלח לכל הנרשמים בבוקר הכנס.

3. מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 2.2.2022 בשעה 14:00 לכתובת מייל - hillaf@sce.ac.il.

4. המקום והמועד להגשת הצעות: את המעטפה יש להפקיד פיזית בתיבת המכרזים שבמשרדי מדור רכש והתקשרויות הנמצאים במתחם המכללה האקדמית סמי שמעון ברח' ביאליק 56, באר שבע, בנין מינקוף (10), קומה שנייה, חדר מס' 201 כשהיא סגורה וחתומה, לא יאוחר מיום   14.2.2022 - עד השעה 14:00.

5. תנאי סף להגשת הצעות:

רשאי להגיש הצעה מציע שימלא בעצמו אחר כל תנאי הסף שלהלן, ובאמצעות קבלן משנה מטעמו במקרים שהדבר הותר במפורש, באופן מצטבר:

א. המציע הוא גוף משפטי מאוגד כדין הרשום במרשם רשמי בישראל בחמש השנים האחרונות לפחות. על המציע לצרף להצעתו תדפיס עדכני של תמצית הרישום המתנהלת לגביו בפנקס לפי דין, וכן אישור רו"ח/עו"ד בדבר מורשי החתימה מטעם התאגיד המציע.
ב. למציע ניסיון מוכח בביצוע של 2 פרוייקטים לפחות של אספקת שירותים לצורך השגחה בבחינות במוסדות להשכלה גבוהה ו/או במוסדות חינוך ב- ארבע (4) שנים האחרונות (2018,2019,2020,2021). יובהר כי, "ביצוע פרויקטים של השגחה בבחינות" פירושו: גיוס ניהול והפעלה של מערך השגחה של לפחות 100 משגיחים בכל פרויקט, שבמסגרתו נבחנו לפחות 5,000 נבחנים.
ג. לרשות המציע לפחות 100 משגיחי בחינות רשומים, אשר עומדים בדרישות שבמפרט השירותים נספח א' וזמינים בבאר שבע בכל עת לרשות המזמינה,  נכון ליום הגשת ההצעה.
ד. למציע סניף תפעולי במרחק שלא עולה על 45 ק"מ מקמפוס המכללה בבאר שבע.
ה. המציע אינו נמצא בהליכי פירוק ו/או הופעל צו כונס נכסים נגדו ו/או נמצא בעריכת הסדר עם נושיו.
ו. על המציע להמציא את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) התשל"ו – 1976.
ז. למציע מחזור כספי שאינו פחות מ- 2,000,000 ₪ לשנה בכל אחת משלוש השנים 2019,2020,2021.
ח. ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי חוזרת לקיום ההצעה בסך 30,000 ₪ בנוסח המצ"ב למסמכי המכרז.
ט. השתתפות בכנס קבלנים.