אספקת נייר טואלט ונייר ניגוב 102/2022

הזמנה להגשת הצעות לאספקת נייר טואלט ונייר ניגוב עבור המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון בבאר שבע ובאשדוד (מס' 102/2022)

1. מהות ההתקשרות: מכרז פומבי לאספקת נייר טואלט ונייר ניגוב עבור המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון (ע"ר) בבאר שבע ובאשדוד.

2. בירורים ושאלות הבהרה ניתן להעביר בדואר אלקטרוני לרכזת רכש, הגב' הילה פולקמן לכתובת דוא"ל: hillaf@sce.ac.il עד ליום 1.3.2022 בשעה 14:00 בלבד.

3. תקופת ההתקשרות: התקשרות המזמינה עם המציע הזוכה, תהא לתקופה של 12 חודשים ממועד חתימת החוזה בידי המזמינה (להלן: "תקופת ההתקשרות"). למזמינה תהא נתונה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות למשך ארבע תקופות של 12 חודשים עם תום תקופת ההתקשרות (בסה"כ 5 שנים) (לעיל ולהלן: "תקופות ההארכה").

4. תנאי סף להגשת הצעות

רק מציע שימלא בעצמו אחר כל תנאי הסף שלהלן, באופן מצטבר, רשאי להגיש את הצעתו - במסגרת הצעתו נדרש כל מציע להעביר למכללה את הפרטים ו/או המסמכים הבאים, לפי העניין:

א. אישורים תקפים למועד הגשת ההצעה הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו 1976 - אישור ניכוי מס במקור ואישור על ניהול פנקסי חשבונות;
ב. אם המציע הינו תאגיד, אישור תקף למועד הגשת ההצעה, על היותו רשום במרשם המתנהל על פי דין לגבי תאגידים מסוגו ואישור עו"ד/רו"ח על היות התאגיד קיים ועל היות החותמים בשמו על מסמכי המכרז רשאים לחייב את התאגיד בחתימתם; אם המציע עוסק מורשה, צירוף תעודת עוסק מורשה התקפה למועד הגשת הצעה זו; וכן אישור רו"ח/עו"ד בדבר מורשי החתימה מטעם המציע, בנוסח המצורף כנספח ב' למסמכי המכרז;
ג. למציע מחזור כספי שנתי של 500,000 ₪, לא כולל מע"מ, לפחות לכל אחת מהשנים 2019, 2020 ו-2021. פירוט המחזור הכספי יפורט בהתאם לנוסח אישור רו"ח המצורף כנספח ג' למסמכי המכרז;
ד. למציע ותק וניסיון כדלקמן:
(1) למציע ניסיון באספקת הציוד נשוא מכרז זה במהלך חמש השנים האחרונות לפחות;
(2) המציע סיפק ציוד נשוא מכרז זה בשנים 2019, 2020 ו-2021 בסך של לפחות 300,000 ₪ בכל שנה;
(3) המציע סיפק ציוד נשוא מכרז זה לפחות לשלושה לקוחות מוסדיים בשנים 2019, 2020 ו-2021 בסה"כ;
להוכחת האמור בסעיף זה ימלא המציע תצהיר פירוט ותק וניסיון בהתאם לנוסח המצורף כנספח ד' למסמכי המכרז;
ה. פרוטוקול שאלות הבהרה חתום, ככל שיופץ ע"י המכללה.

5. המקום והמועד האחרון להגשת הצעות: את ההצעות יש לשלשל לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי המזמינה ברחוב ביאליק 56, בקמפוס באר שבע, בנין מינקוף (10), קומה שניה, משרדי מדור רכש, חדר מס' 201, במעטפה סגורה וחתומה, ללא סימני זיהוי, לא יאוחר מיום 13.3.2022 (לא כולל ימי ו') עד השעה 14:00. הצעות שיוגשו לאחר מועד זה, לא יתקבלו.