שירותי חכירת רכבים בשיטת ליסינג תפעולי 100/2022

המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון ע"ר

מודיעה בזאת על מכרז פומבי מס' 100/2022 להגשת הצעות למתן שירותי חכירת רכבים בשיטת ליסינג תפעולי עבור המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון

1. מהות ההתקשרות: מכרז פומבי להגשת הצעות למתן שירותי חכירת רכבים בשיטת ליסינג תפעולי עבור המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון.

2. קבלת מסמכי המכרז: מציע אשר מעוניין להשתתף במכרז יפנה לגב' הילה פולקמן, רכזת רכש, לכתובת מייל hillaf@sce.ac.il לצורך קבלת מסמכי המכרז.

3. מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 13.2.2022 בשעה 14:00 לכתובת מייל - hillaf@sce.ac.il.

4. תנאי סף להגשת הצעות:

רק מציע שימלא אחר כל תנאי הסף שלהלן, באופן מצטבר, רשאי להגיש את הצעתו:

א. המציע הוא גוף משפטי מאוגד כדין הרשום במרשם רשמי בישראל.
ב. המציע מקיים אחר הדרישות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) התשל"ו – 1976.
ג. בידי המציע כל האישורים והרישיונות הנדרשים עפ"י כל דין להפעלת עסקו ולעיסוק בתחום הליסינג ומתן שירותים נשוא מכרז זה.
ד. המציע מעסיק קצין בטיחות בתעבורה בעל הסמכה ממשרד התחבורה לעיסוק בתחום הליסינג התפעולי עפ"י כל דין.
ה. ברשות המציע מוסכים או שיש למציע הסדר עם מוסכים, לכל סוגי הרכב המוצעים על ידו, בעיר אשדוד ובעיר באר שבע או ברדיוס של עד 50 ק"מ מתחום השיפוט שלהן.
ו. המציע מפעיל בעצמו או שיש לו הסדר עם מרכז פניות ומתן שירותי תיקוני דרך, גרירה וחילוץ 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
ז. המציע בעל ניסיון במהלך השנים 2019, 2020 ו- 2021, במתן שירותי ליסינג תפעולי, לפחות לשלושה (3) גופים ציבוריים ו/או תאגידים עסקיים מהם לפחות שניים (2) גופים החוכרים 20 כלי רכב לפחות.
ח. על המציע לצרף להצעתו את פרוטוקול שאלות ההבהרה, ככל שהופץ בידי המזמינה, כשהוא חתום על ידי מורשי החתימה שלו.

5. המקום להגשת הצעות: את המעטפה יש להפקיד פיזית בתיבת המכרזים שבמשרדי מדור רכש והתקשרויות הנמצאים במתחם המכללה האקדמית סמי שמעון ברח' ביאליק 56, באר שבע, בנין מינקוף (10), קומה שנייה, חדר מס' 201 כשהיא סגורה וחתומה, לא יאוחר מיום 28.2.2022 - עד השעה 14:00.