שירותי ניקיון בקמפוס המכללה בבאר שבע 98/2021

הזמנה להציע הצעות לאספקת שירותי ניקיון בקמפוס המכללה בבאר שבע מס' 98/2021 (מכרז פומבי)

להלן פירוט מועדים ותנאי סף:

1. קבלת מסמכי המכרז: מציע אשר מעוניין להשתתף במכרז יפנה לגב' הילה פולקמן, רכזת רכש, לכתובת מייל hillaf@sce.ac.il לצורך קבלת מסמכי המכרז.

2. סיור קבלנים: ביום 15.12.2021 בשעה 10:00 כיתה 103 (בניין ספרא) קומה 1 בקמפוס המכללה ברח' ביאליק 56, באר שבע.

לאור הנחיות משרד הבריאות וכדי שהמכללה תערך בהתאם, מציע אשר מעוניין להשתתף בסיור הקבלנים מתבקש להודיע על כך עד ליום 13.12.2021 בדוא"ל hillaf@sce.ac.il.

3. מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 17.12.2021 בשעה 14:00 לכתובת מייל - hillaf@sce.ac.il.

4. המקום והמועד להגשת הצעות: את המעטפה יש להפקיד פיזית בתיבת המכרזים שבמשרדי מדור רכש והתקשרויות הנמצאים במתחם המכללה האקדמית סמי שמעון ברח' ביאליק 56, באר שבע, בנין מינקוף (10), קומה שנייה, חדר מס' 201 כשהיא סגורה וחתומה, לא יאוחר מיום 28.12.2021 - עד השעה 14:00.

5. תנאי סף להגשת הצעות:

רשאי להגיש הצעה מציע שימלא אחר כל תנאי הסף שלהלן, באופן מצטבר:

5.1 המציע הינו תאגיד לפי חוק.
5.2 המציע הינו עוסק מורשה או המציע רשום באיחוד עוסקים לצורך דיווח לרשויות מע"מ מכוח סעיף 56 לחוק מס ערך מוסף התשל"ו- 1975, ותקנה 10(ב) לתקנות מס ערך מוסף (רישום).
5.3 למציע רישיון קבלן שירות בענף הניקיון מאת משרד הכלכלה תקף נכון למועד הגשת הצעתו, בהתאם לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996.
5.4 המציע בעל וותק של חמש שנים באספקת שירותי ניקיון החל משנת 2016.
5.5 על המציע להיות בעל ניסיון במתן שירותי ניקיון במהלך השנים 2019,2020,2021 לפחות לשלושה (3) לקוחות בהיקף התקשרות שנתית בסך של 700,000 ₪ לכל לקוח לפחות.
5.6 לרשות המציע סניף פעיל אחד לפחות בשטחה המוניציפאלי של באר שבע, בו עובדים לפחות 20 עובדי ניקיון כשירים ופעילים.
5.7 המציע מקיים אחר ההוראות של חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין), התשל"ו – 1976.
5.8 הצהרת המציע על כי שילם בקביעות בשנה האחרונה לכל עובדיו כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו, במידה שחלים עליו, ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק והפרשות סוציאליות כדין.
5.9 המציע צירף להצעתו נוסח חתום בידי מורשה החתימה ובו התחייבות לתשלום זכויות סוציאליות לעובדיו.
5.10 המציע צירף להצעתו אישור רו"ח על תשלומים לעובדים.
5.11 על המציע לצרף אישור רו"ח על מחזור כספי בסך של 2,600,000 ₪ לשנה לפחות, בכל אחת מהשנים 2018, 2019 ו-2020.
5.12 על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית בהתאם בסך של 40,000 ₪. ("ערבות הצעה").
5.13 המציע או גורם מורשה מטעמו השתתף בסיור קבלנים הנערך מטעם המזמינה.
5.14 על המציע יהיה לצרף להצעתו את פרוטוקול שאלות ההבהרה, ככל שהופץ בידי המזמינה, כשהוא חתום על ידי מורשי החתימה אצלו.

מובהר בזאת כי על המציע לעמוד בעצמו בכל תנאי הסף הכלליים והמקצועיים, וכי לא ניתן לייחס ניסיון ו/או מחזור כספי ו/או כל פרט אחר של כל גוף אשר אינו המציע עצמו, לרבות לא לחברת אם, לחברת בת או לכל גוף אחר הקשור בדרך כלשהי.