אספקה, התקנה ומתן אחריות לתשתיות פאסיביות לרשת התקשורת והמחשוב 101/2022

מכרז לאספקה, התקנה ומתן אחריות לתשתיות פאסיביות לרשת התקשורת והמחשוב (מס' 101/2022) עבור המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון ע"ר

להלן פירוט מועדים ותנאי סף:

1. קבלת מסמכי המכרז: מציע אשר מעוניין להשתתף במכרז יפנה לגב' הילה פולקמן, רכזת רכש, לכתובת מייל hillaf@sce.ac.il לצורך קבלת מסמכי המכרז.

2. סיורי קבלנים -

בקמפוס המכללה באשדוד – ביום 28.2.2022 בשעה 11:00.

בקמפוס המכללה בבאר שבע – ביום 3.3.2022 בשעה 11:00.

ההשתתפות בשני סיורי קבלנים היא חובה ומהווה תנאי סף במכרז!

כדי שהמכללה תערך בהתאם, מציע אשר מעוניין להשתתף בסיורים מתבקש להודיע על כך עד ליום 24.2.2022 בדוא"ל hillaf@sce.ac.il

3. מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 9.3.2022 בשעה 14:00 לכתובת מייל - hillaf@sce.ac.il.

4. המקום והמועד להגשת הצעות: את המעטפה יש להפקיד פיזית בתיבת המכרזים שבמשרדי מדור רכש והתקשרויות הנמצאים במתחם המכללה האקדמית סמי שמעון ברח' ביאליק 56, באר שבע, בנין מינקוף (10), קומה שנייה, חדר מס' 201 כשהיא סגורה וחתומה, לא יאוחר מיום 30.3.2022 - עד השעה 14:00.

5. תנאי סף להגשת הצעות:

רשאי להגיש הצעה מציע שימלא בעצמו אחר כל תנאי הסף שלהלן, ובאמצעות קבלן משנה מטעמו במקרים שהדבר הותר במפורש, באופן מצטבר:

תנאי סף כלליים:

א. המציע הוא גוף משפטי מאוגד כדין הרשום במרשם רשמי בישראל. להוכחת האמור המציע יצרף להצעתו תעודת רישום תאגיד, וכן אישור רו"ח/עו"ד בדבר מורשה החתימה מטעם התאגיד המציע.

ב. המציע מקיים את הוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) התשל"ו – 1976.

ג. למציע מחזור כספי שנתי של לפחות 1,000,000 ₪ לשנה, לא כולל מע"מ, לכל אחת, משלוש השנים האחרונות 2019,2020,2021 בתחום של תשתיות פאסיביות וחדרי מחשב.
הגדרת "פרויקט בתחום תשתיות פאסיביות" לצורך תנאי סף זה: אספקה וביצוע של חדרי מחשב, ארונות תקשורת, כבילת נחושת ואופטיקה, גישורים.

ד. המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית בסך של 10,000 ₪, שתהא תקפה החל ממועד הגשת ההצעה ועד 90 יום לאחר המועד האחרון להגשת הצעות ("ערבות הצעה").

ה. על המציע לצרף להצעתו את פרוטוקול שאלות ההבהרה, ככל שהופץ בידי המזמינה, כשהוא חתום על ידי מורשי החתימה שלו.

תנאי סף מקצועיים:

ו. המציע ביצע שלושה (3) פרויקטים לפחות בתחום תשתיות פאסיביות וחדרי מחשב בסך של מיליון ₪ לפחות לכל פרויקט (לא כולל מע"מ) בשנים 2018-2021. לפחות אחד מהפרויקטים כלל הקמת חדר מחשב (DATA CENTER).
הגדרת "פרויקט בתחום תשתיות פאסיביות" לצורך תנאי סף זה: אספקה וביצוע של חדרי מחשב, ארונות תקשורת, כבילת נחושת ואופטיקה, גישורים.

ז. למציע ידע וניסיון בעבודה עם ארונות open frame בשבע השנים האחרונות.

ח. למציע שלושה (3) הסכמי שירות מהשנים 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

ט. למציע ארבעה (4) טכנאי שירות בעלי אישור לעבודה בגובה. להוכחת האמור יציין המציע את שמות הטכנאים וכן יצרף את ההסמכות המקצועיות שלהם.

י. למציע מנהל פרויקט בעל ניסיון בניהול שלושה (3) פרויקטים לפחות בתחום התשתיות והטמ"ס.

יא. המציע יצרף אישורי הסמכה מאת היצרנים המוצעים במסגרת ההצעה. כמו כן, נדרשת תעודת ריתוך אופטי.

תנאי סף למציע/ קבלן משנה רק לנושא מערכות טמ"ס:

יב. המציע/ קבלן המשנה ביצע שלושה (3) פרויקטים בתחום מערכות טמ"ס בסך כולל של 300,000 ₪ לכל הפרויקטים (לא כולל מע"מ) בין השנים 2016-2021.

יג. למציע/ לקבלן המשנה ארבעה (4) טכנאים לשירות בעלי אישור לעבודה בגובה. להוכחת האמור יצרף המציע יש לצרף שמות והסמכות מקצועיות.

יד. לקבלן המשנה מנהל פרויקט בעל ניסיון בניהול שלושה (3) פרויקטים לפחות בתחום הטמ"ס. להוכחת האמור יצרף המציע תעודת הסמכה של מנהל הפרויקט.