אספקה, התקנה ותחזוקת ציוד מחשוב ומתן שירותי מחשוב 104/2022 - עדכון

מכרז מסגרת לבחירת ספקים לאספקה, התקנה ותחזוקת ציוד מחשוב ולמתן שירותי מחשוב (מס' 104/2022)

להלן פירוט מועדים ותנאי סף:

1. קבלת מסמכי המכרז: מציע אשר מעוניין להשתתף במכרז יפנה לגב' הילה פולקמן, רכזת רכש, לכתובת מייל hillaf@sce.ac.il לצורך קבלת מסמכי המכרז.

2. סיור קבלנים – בקמפוס המכללה בבאר שבע – ביום 25.7.2022 בשעה 12:00.

ההשתתפות בסיור הקבלנים היא חובה ומהווה תנאי סף במכרז!

כדי שהמכללה תערך בהתאם, מציע אשר מעוניין להשתתף בסיור מתבקש להודיע על כך עד ליום 24.7.2022 בדוא"ל hillaf@sce.ac.il

3. מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 28.7.2022 בשעה 14:00 לכתובת מייל - hillaf@sce.ac.il.

4. המקום והמועד להגשת הצעות: את המעטפה יש להפקיד פיזית בתיבת המכרזים שבמשרדי מדור רכש והתקשרויות הנמצאים במתחם המכללה האקדמית סמי שמעון ברח' ביאליק 56, באר שבע, בנין מינקוף (10), קומה שנייה, חדר מס' 201 כשהיא סגורה וחתומה, לא יאוחר מיום  8.8.2022 - עד השעה 14:00.

5. תנאי סף להגשת הצעות:

רק מציע שימלא אחר כל תנאי הסף שלהלן (למעט לצורך עמידה בתנאי סף מקצועיים לגבי חלקם ניתן להיעזר בקבלן משנה כמפורט להלן), באופן מצטבר, רשאי להגיש את הצעתו:

תנאי סף כלליים:

מובהר בזאת כי על המציע לעמוד בעצמו בכל תנאי הסף הכלליים, וכי לא ניתן לייחס ניסיון ו/או מחזור כספי ו/או כל פרט אחר של כל גוף אשר אינו המציע עצמו, לרבות לא לחברת אם, לחברת בת או לכל גוף אחר הקשור בדרך כלשהי;

5.1 המציע הוא גוף משפטי מאוגד כדין הרשום במרשם רשמי בישראל. על מציע לצרף להצעתו תעודת רישום תאגיד בתוקף נכון למועד הגשת ההצעה, וכן אישור רו"ח/עו"ד בדבר מורשי החתימה מטעם התאגיד המציע, בנוסח המצורף כנספח ב' למסמך א'.
5.2 המציע בעל אישורים תקפים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) התשל"ו – 1976.
5.3 למציע מחזור כספי שנתי של לפחות 10,000,000 ₪ מיליון ש"ח לשנה בכל אחת משלוש השנים האחרונות 2019, 2020, 2021. להוכחת האמור יצרף המציע אישור רו"ח כדוגמת הנוסח המצורף כנספח ג' למסמך א'.
5.4 המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית בסך של 30,000 ₪, בהתאם לסעיף 13, בנוסח המצורף כנספח ד' למסמך א'.
5.5 המציע הינו בעל ניסיון קודם במתן שירותי תחזוקת מערכות מחשוב, תפעול, תחזוקה ושדרוג של תשתיות מחשוב ותקשורת, תמיכה והדרכה עבור לפחות 3 (שלושה) גופים אשר בכל אחד מהם בנפרד היו 500 (חמש מאות) משתמשים ומעלה, וזאת במהלך השנים 2018-2022. להוכחת האמור יצרף המציע תצהיר פירוט לקוחות והיקף התקשרות על גבי הנוסח המצ"ב כנספח ה' למסמך א'.
5.6 נוכחות בסיור הקבלנים.
5.7 על המציע לצרף להצעתו את פרוטוקול סיור הקבלנים ופרוטוקול שאלות ההבהרה, ככל שהופצו בידי המזמינה, כשהם חתומים על ידי מורשי החתימה שלו.

תנאי סף מקצועיים לפי חלוקה לקטגוריות:

להוכחת תנאי הסף המקצועיים יצרף המציע תצהיר פירוט לקוחות והיקף התקשרות לגביו או לגבי קבלן משנה מטעמו בתחומים המאושרים לכך, ככל שהוא מסתייע בו, על גבי הנוסח המצ"ב כנספח ה' למסמך א'.

5.8 תחום תקשורת הנתונים (תחום רשות - המציע רשאי להגיש הצעה בעצמו או באמצעות קבלן משנה או לא להגיש):

5.8.1 לרשות המציע או קבלן המשנה עומדים לפחות שלושה (3) טכנאים בעלי ידע בתחום תקשורת הנתונים.
5.8.2 המציע או קבלן המשנה ביצע לפחות פרויקט אחד שכלל תכנון ואפיון, התקנה, הפעלה ותחזוקת מערכת Extreme Network. היקף כל פרויקט בהיקף של 300,000 לפחות.
5.8.3 המציע או קבלן המשנה מטעמו מקיים שותפות עסקית בדרגת Autorized/Gold Partner עם חברת Extreme Network. להוכחת האמור על המציע לצרף את תעודת השותפות מטעם Extreme Network.

5.9 תחום הווירטואליזציה:

5.9.1 המציע בעל יכולות אינטגרציה של VMware.
5.9.2 המציע מעסיק בין השנים 2019-2022 שלושה טכנאים לפחות בעלי ידע במערכות וירטואליזציה של VMware בסדרי גודל של 20 Hosts לפחות.
5.9.3 המציע ביצע שלושה פרויקטים לפחות בתחום התכנון וההקמה של תשתיות וירטואליזציה של תחנות עבודה (VDI) בין השנים 2019-2022, בכל פרויקט לפחות 100 תחנות עבודה.
5.9.4 למציע מנהל פרויקטים שהינו בעל תעודת הסמכה למערכות VMware. להוכחת האמור על המציע לצרף את תעודת ההסמכה.

5.10 שירות בתחום ה Storage:

5.10.1 המציע מקיים שותפות עסקית בדרגת - Silver partner לפחות של חברה אחת או יותר מהחברות הבאות: IBM, NetApp, EMC , HP, HITACHI. להוכחת האמור על המציע לצרף את תעודת השותפות.
5.10.2 למציע 3 טכנאים לפחות בעלי הסמכות מאושרות ע"י החברות המפורטות בסעיף 5.10.1 לעיל. להוכחת האמור על המציע לצרף את הסמכות הטכנאים.
5.10.3 המציע ביצע שלושה פרויקטים בין השנים 2019-2022, הכוללים התקנה, הפעלה ותחזוקת מערכת אחסון (Storage) היקף כל פרויקט לפחות 500,000 ₪.

5.11 רכישה בתחום ה Storage:

5.11.1 למציע 3 שנות ניסיון בין השנים 2019-2022 במתן שירותים לאספקה והתקנת פתרונות/ מערכות אחסון ו/או גיבוי בשלושה ארגונים לפחות שהיקף האחסון הנדרש בכל אחד מהם הנו 75 TB לפחות. 
5.11.2 המציע מקיים שותפות עסקית בדרגת Silver לפחות (או שוות ערך) עם יצרן אחד לפחות של מערכות אחסון וגיבוי. להוכחת האמור על המציע לצרף את תעודת השותפות.

5.12 תחום ה System:

5.12.1 למציע 5 שנות ניסיון בין השנים 2017-2022 לפחות בתחום אספקת, התקנת ותחזוקת מערכות מחשוב, לשלושה (3) לקוחות לפחות, לפי הפירוט הבא במצטבר:

 5.12.1.1 כל פרויקט כלל אספקה ו/או תחזוקת 100 שרתים לפחות באתר הלקוח.
 5.12.1.2 כל פרויקט כלל רשת שתומכת ב – 1,000 עמדות ומעלה.

5.13 תחום אספקת חומרה (שרתים ובקרים):

המציע הנו ספק פתרונות מאושר של אחת או יותר מיצרניות המחשבים: HP, Dell, Lenovo בין השנים 2018-2022. על המציע לספק מכתב חתום על ידי היצרן בהתאם לנוסח המצ"ב בנספח ז' למסמך א'.

5.14 תחום אבטחת מידע

5.14.1 המציע ביצע שלושה פרויקטים, בין השנים 2019-2022, בתחום אבטחת המידע – איפיון והגדרה, אספקה ותחזוקה של מערכות אבטחת מידע, היקף כל פרויקט לפחות 100,000 ₪.
5.14.2 למציע עובד אחד לפחות בעל תעודת הסמכה באבטחת מידע (כדוגמתCISO, CISSP). להוכחת האמור על המציע לצרף את תעודת הסמכת העובד.

5.15 תחום שירותי אחסון בענן (בתחום זה ניתן להציע קבלן משנה):

5.15.1 המציע ביצע שלושה פרויקטים בין השנים 2019-2022 הכוללים מתן שירותים בתחום אחסון בענן, היקף כל פרויקט לפחות 50,000 ₪.