אספקת שירותי השגחה בבחינות בקמפוס אשדוד 106/2023

הזמנה להגשת הצעות לאספקת שירותי השגחה בבחינות בקמפוס המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון ע"ר באשדוד (מס' 106.2023)

להלן פירוט מועדים ותנאי סף:

1. קבלת מסמכי המכרז: מציע אשר מעוניין להשתתף במכרז יפנה לגב' הילה פולקמן, רכזת רכש, לכתובת מייל hillaf@sce.ac.il לצורך קבלת מסמכי המכרז.

2. סיור קבלנים: ביום 12.7.2023 בשעה 11:00.

כתובת: קמפוס המכללה באשדוד, רח' ז'בוטינסקי 84, כיתה 131.

ההשתתפות בסיור היא חובה ומהווה תנאי סף במכרז!

כדי שהמכללה תערך בהתאם, מציע אשר מעוניין להשתתף בכנס הקבלנים מתבקש להודיע על כך עד ליום 11.7.2023 בדוא"ל hillaf@sce.ac.il.

3. מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 19.7.2023 בשעה 14:00 לכתובת מייל - hillaf@sce.ac.il.

4. המקום והמועד להגשת הצעות: את המעטפה יש להפקיד פיזית בתיבת המכרזים שבמשרדי מדור רכש והתקשרויות הנמצאים במתחם המכללה האקדמית סמי שמעון ברח' ביאליק 56, באר שבע, בנין מינקוף (10), קומה שנייה, חדר מס' 201 כשהיא סגורה וחתומה, לא יאוחר מיום 1.8.2023 - עד השעה 14:00.

5. תנאי סף להגשת הצעות:

רשאי להגיש הצעה מציע שימלא בעצמו אחר כל תנאי הסף שלהלן, ובאמצעות קבלן משנה מטעמו במקרים שהדבר הותר במפורש, באופן מצטבר:

א. המציע הוא גוף משפטי מאוגד כדין הרשום במרשם רשמי בישראל בחמש השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות. על המציע לצרף להצעתו תדפיס עדכני של תמצית הרישום המתנהלת לגביו בפנקס לפי דין, וכן אישור רו"ח/עו"ד בדבר מורשי החתימה מטעם התאגיד המציע.
ב. למציע ניסיון מוכח בביצוע של 2 פרוייקטים לפחות של אספקת שירותים לצורך השגחה בבחינות (כהגדרתם להלן בסעיף זה) במוסדות להשכלה גבוהה ו/או במוסדות חינוך ב- ארבע (4) שנים האחרונות (2019,2020,2021,2022). יובהר כי, "ביצוע פרויקטים של השגחה בבחינות" פירושו: גיוס ניהול והפעלה של מערך השגחה של לפחות 100 משגיחים בכל פרויקט, שבמסגרתו נבחנו לפחות 5,000 נבחנים.
ג. לרשות המציע לפחות 100 משגיחי בחינות רשומים, אשר עומדים בדרישות שבמפרט השירותים נספח א' וזמינים באשדוד בכל עת לרשות המזמינה, נכון ליום הגשת ההצעה.
ד. המציע אינו נמצא בהליכי פירוק ו/או הופעל צו כונס נכסים נגדו ו/או נמצא בעריכת הסדר עם נושיו.
ה. המציע מקיים הוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין), התשל"ו – 1976. על המציע להמציא את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) התשל"ו – 1976 ולחתום על התצהיר המצ"ב כנספח ה' למסמך א' להזמנה להגשת הצעות.
ו. למציע מחזור כספי שלא יפחת מ- 2,000,000 ₪ לשנה (לא כולל מע"מ) בכל אחת משלוש השנים 2020,2021,2022.
ז. ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי חוזרת לקיום ההצעה בסך 30,000 ₪ בהתאם לנוסח המצורף למסמכי המכרז.
ח. השתתפות בסיור הקבלנים.