המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון ע"ר מודיעה בזאת על עריכת מכרז מסגרת מס' 90/2020 לבחירת ספקים לאספקה, התקנה, הטמעה ותחזוקת מערכות מולטימדיה במכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון בבאר שבע ובאשדוד.

להלן פירוט מועדים ותנאי סף:

1) קבלת מסמכי המכרז: מציע אשר מעוניין להשתתף במכרז יפנה לגב' הילה פולקמן, רכזת רכש, לכתובת מייל hillaf@sce.ac.il לצורך קבלת מסמכי המכרז.

2) סיורי קבלנים:

בבאר שבע – ביום 1.6.2020 בשעה 12:00 בקמפוס המכללה בבאר שבע ברח' ביאליק 56

באשדוד – ביום 3.6.2020 בשעה 11:00 בקמפוס המכללה באשדוד ברח' ז'בוטינסקי 84.

לאור המצב, הנחיות משרד הבריאות וכדי שהמכללה תערך בהתאם, מציע אשר מעוניין להשתתף בסיורי הקבלנים מתבקש להודיע על כך בהקדם בדוא"ל hillaf@sce.ac.il.

מיקום מדויק (כיתה/ חדר ישיבות) יימסר לקבלנים אשר ישלחו הודעה כי הם מעוניינים להשתתף בסיור.

3) מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 9.6.2020 בשעה 14:00 לכתובת מייל - hillaf@sce.ac.il.

4) המקום והמועד להגשת הצעות: את המעטפה יש להפקיד פיזית בתיבת המכרזים שבמשרדי מדור רכש והתקשרויות הנמצאים במתחם המכללה האקדמית סמי שמעון ברח' ביאליק 56, באר שבע, בנין מינקוף (10), קומה שנייה, חדר מס' 201 כשהיא סגורה וחתומה, לא יאוחר מיום   23.6.2020 - עד השעה 14:00.

5) תנאי סף להגשת הצעות:
רק מציע שימלא אחר כל תנאי הסף שלהלן, באופן מצטבר, רשאי להגיש את הצעתו:
5.1 המציע הוא גוף משפטי מאוגד כדין הרשום במרשם רשמי בישראל.
5.2 למציע מחזור כספי שנתי של לפחות 2,000,000 ₪ לשנה, בכל אחת משלוש השנים האחרונות 2017, 2018 ו- 2019.
5.3 המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בסך של 10,000 ₪.
5.4 המציע מקיים את הוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) התשל"ו – 1976.
5.5 על המציע לצרף להצעתו את פרוטוקול סיור הקבלנים ו/או פרוטוקול שאלות ההבהרה, ככל שהופץ בידי המזמינה, כשהוא חתום על ידי מורשי החתימה שלו.

תנאי סף מקצועיים:
5.6 המציע הינו נציג מורשה של היצרן אשר מתוצרתו הוא מציע לספק ציוד למכללה.
5.7 המציע בעל ותק בשנים 2017, 2018 ו-2019 בתחום של אספקה, התקנה והטמעת מערכות מולטימדיה.
5.8 המציע ביצע בשלוש שנים האחרונות (2017,2018,2019) לפחות 3 פרויקטים שכללו אספקת התקנת והטמעת מערכות מולטימדיה אשר הושלמו עד למועד הגשת הצעתו, בהיקף כספי של לפחות 250,000 ₪ לא כולל מע"מ במצטבר, לכל פרויקט, מתוכם:
5.8.1 לפחות פרויקט אחד במוסדות להשכלה גבוהה;
5.8.2 לפחות פרויקט אחד של התקנת מערכות מולטימדיה ב-10 כיתות.
*תתאפשר חפיפה בין שני הפרויקטים שבסעיפים 5.8.1 ו- 5.8.2 לעיל
הגדרת המונח "כיתה" לצורך סעיף זה משמעותה חלל בגודל 60 מ"ר, לכל הפחות, המכיל, לכל הפחות, 20 משתתפים.
5.9 למציע יש מעבדה, וצוות עובדים מיומנים למתן שירות לפי הפירוט כדלקמן:
5.9.1 מנהל פרויקט בעל וותק של שנתיים לפחות.
*הגדרת המונח "מנהל פרויקט" לצורך סעיף זה: נציג המציע, אשר יוגדר כאיש קשר ישיר מול נציג המכללה לצורך מענה לפניות המכללה.
5.9.2 שני (2) טכנאי תחזוקה לפחות בעלי וותק בענף של שנתיים לפחות.
5.10 המציע מתחייב כי ככל שיזכה, שירותי תכנות יינתנו ע"י המציע באמצעות מתכנת למערכת שליטה ומולטימדיה בעל וותק של שנתיים לפחות.