ביצוע עבודות בינוי, תחזוקה ושיפוצים כלליים בקמפוסים בבאר שבע ובאשדוד 103/2022

מכרז מסגרת מס' 103/2022 לבחירת קבלנים לביצוע עבודות בינוי, תחזוקה ושיפוצים כלליים בקמפוס המכללה האקדמית סמי שמעון בבאר שבע ובאשדוד

להלן פירוט מועדים ותנאי סף:

1. קבלת מסמכי המכרז: מציע אשר מעוניין להשתתף במכרז יפנה לגב' הילה פולקמן, רכזת רכש, לכתובת מייל hillaf@sce.ac.il לצורך קבלת מסמכי המכרז.

2. סיורי קבלנים -

בקמפוס המכללה בבאר שבע – ביום 11.4.2022 בשעה 11:00.

בקמפוס המכללה באשדוד – ביום 13.4.2022 בשעה 11:00.

ההשתתפות בסיור קבלנים היא חובה ומהווה תנאי סף במכרז!

קבלן אשר מתכוון להגיש הצעתו לשני הקמפוסים (באר שבע ואשדוד) נדרש להשתתף בשני הסיורים.

קבלן אשר מתכוון להגיש הצעתו לאחד הקמפוסים, באר שבע או אשדוד, נדרש להשתתף בסיור בקמפוס עבורו הוא מגיש הצעה.

כדי שהמכללה תערך בהתאם, מציע אשר מעוניין להשתתף בסיורים מתבקש להודיע על כך עד ליום 10.4.2022 בדוא"ל hillaf@sce.ac.il

3. מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 26.4.2022 בשעה 12:00 לכתובת מייל hillaf@sce.ac.il.

4. המקום והמועד להגשת הצעות: את המעטפה יש להפקיד פיזית בתיבת המכרזים שבמשרדי מדור רכש והתקשרויות הנמצאים במתחם המכללה האקדמית סמי שמעון ברח' ביאליק 56, באר שבע, בנין מינקוף (10), קומה שנייה, חדר מס' 201 כשהיא סגורה וחתומה, לא יאוחר מיום 2.5.2022 - עד השעה 14:00.

5. תנאי סף להגשת הצעות:

רק מציע שימלא אחר כל התנאים המוקדמים ותנאי הסף שלהלן, באופן מצטבר, רשאי להגיש את הצעתו:

5.1 מציע הוא אדם או תאגיד רשום כדין בישראל. על מציע שהוא תאגיד להיות רשום במרשם המתנהל עפ"י דין לגבי תאגידים מסוגו ולצרף להצעתו תעודת התאגדות. מציע שהוא עוסק מורשה יצרף תעודת עוסק מורשה. בנוסף, להוכחת עמידה בתנאי זה המציע יצרף אישור רו"ח/עו"ד בנוסח הרצ"ב למסמך א' כ"אישור המציע".

מובהר בזאת כי לא ניתן להגיש הצעה המשותפת למס' גופים (עוסקים מורשים ו/או תאגידים) וכי מציע אינו רשאי לייחס לעצמו במסגרת הצעתו נתונים של גוף אחר.

5.2 המציע בעל אישורים תקפים, נכון למועד הגשת ההצעה, לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) התשל"ו – 1976. להוכחת עמידה בתנאי זה המציע ימציא אישור בדבר ניהול ספרים כדין ואישור ניכוי מס במקור וכן המציע יצרף להצעתו תצהיר בנוסח המצ"ב כנספח ב' למסמך א'- הזמנה להציע הצעות.

5.3 המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בסך 5,000 ₪ בהתאם לנוסח הערבות המצ"ב כנספח ג' למסמך א'- הזמנה להציע הצעות.

5.4 המציע בעל הסמכה וותק כנדרש לפי התחום/מים בו/הם מוגשת ההצעה, בעמודה "ותק/ תעודה" שבטבלה שלהלן. להוכחת עמידה בתנאי זה, יצרף המציע מסמך המעיד על הכשרתו של המציע וכן יצרף הצהרתו על גבי הנוסח המצ"ב כנספח ד' למסמך א'- הזמנה להציע הצעות.

מס"דתחום

3 פרויקטים במהלך השנים 2019-2021 כל אחד בהיקף מינימלי של (לא כולל מע"מ):

מחזור כספי מינימלי בכל אחת מהשנים 2019,2020,2021 (לא כולל מע"מ):

ותק / תעודה

1

בנייה (לרבות עבודות צבע, אינסטלציה, אלומיניום וגבס על סוגיו)

40,000 ₪

350,000 ₪

ותק – 5 שנים

2

חשמל

40,000 ₪

350,000 ₪

תעודת "חשמלאי מוסמך"

ותק – לפחות (5) חמש שנים

5.5 המציע ביצע בשלוש השנים האחרונות (2019, 2020 ו- 2021), לפחות 3 פרויקטים בתחום בו הוא מגיש את הצעתו, אשר הושלמו עד למועד הגשת הצעתו, בהיקף כספי, כנדרש בטבלה שלעיל. להוכחת ניסיון המציע כאמור, יצרף המציע פירוט הפרויקטים, על גבי הנוסח המצ"ב כנספח ד' למסמך א'- הזמנה להציע הצעות.

5.6 למציע מחזור כספי שנתי בהתאם לנדרש בטבלה שלעיל, בכל אחת מהשנים 2021,2020,2019. להוכחת האמור יצרף המציע אישור רו"ח בנוסח המצ"ב כנספח ה' למסמך א'- הזמנה להציע הצעות.

5.7 על המציע להיות נוכח בסיור קבלנים- אם המציע מתכוון להגיש הצעה לשני הקמפוסים, ב"ש ואשדוד עליו להיות נוכח בשני הסיורים. אם המציע מתכוון להגיש הצעה רק עבור קמפוס אחד, עליו להיות נוכח בסיור בקמפוס עבורו הוא מתכוון להגיש הצעה.

5.8 על המציע לצרף להצעתו את פרוטוקול סיור הקבלנים, אם הופץ בידי המזמינה, חתום ע"י מורשי החתימה אצלו. חתימת מורשי החתימה תחשב כהסכמת המציע למובהר בפרוטוקול והוא יכלל כחלק מהמסמכים המקוריים של המכרז.

5.9 על המציע לצרף להצעתו את פרוטוקול שאלות ההבהרה, אם הופץ בידי המזמינה, כשהוא חתום על ידי מורשי החתימה אצלו.