שירותי ניהול והפעלה של קפיטריה בשרית ו/או קפיטריה חלבית בקמפוס באר שבע 107/2023

הזמנה להגשת הצעות עבור שירותי ניהול והפעלה של קפיטריה בשרית ו/או קפיטריה חלבית בקמפוס המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון ע"ר בבאר שבע

 (מס' 107/2023)

להלן פירוט מועדים ותנאי סף:

1. קבלת מסמכי המכרז: מציע אשר מעוניין להשתתף במכרז יפנה לגב' הילה פולקמן, רכזת רכש, לכתובת מייל hillaf@sce.ac.il לצורך קבלת מסמכי המכרז.

2. סיור קבלנים: ביום 23.8.2023 בשעה 11:00.

כתובת: המכללה רח' ביאליק 56 באר שבע בנין מינקוף (10), קומה שנייה, אודיטוריום מס' 104.

ההשתתפות בסיור היא חובה ומהווה תנאי סף במכרז!

כדי שהמכללה תערך בהתאם, מציע אשר מעוניין להשתתף בכנס הקבלנים מתבקש להודיע על כך עד ליום 22.8.2023 בדוא"ל hillaf@sce.ac.il.

3. מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 30.8.2023 בשעה 14:00 לכתובת מייל - hillaf@sce.ac.il.

4. המקום והמועד להגשת הצעות: את המעטפה יש להפקיד פיזית בתיבת המכרזים שבמשרדי מדור רכש והתקשרויות הנמצאים במתחם המכללה האקדמית סמי שמעון ברח' ביאליק 56, באר שבע, בנין מינקוף (10), קומה שנייה, חדר מס' 201 כשהיא סגורה וחתומה, לא יאוחר מיום 7.9.2023 - עד השעה 14:00.

5. תנאי סף להגשת הצעות:

רק מציע שימלא בעצמו (ולא באמצעות קבלני משנה) אחר כל התנאים המוקדמים שלהלן, באופן מצטבר, יוכל להגיש את הצעתו במכרז:

5.1 מציע הוא גוף משפטי מאוגד כדין הרשום במרשם רשמי בישראל בשלוש השנים האחרונות (2022,2021,2020) לפחות או שהמציע הוא עוסק מורשה בשלוש השנים האחרונות לפחות.

5.2 במועד הגשת הצעתו המציע מחזיק ברישיון עסק ובתעודת כשרות בתוקף לניהול והפעלת עסק אחד לפחות לממכר מזון, מסוג חדר אוכל ו/או מסעדה ו/או קפיטריה ו/או מזנון ו/או בית קפה, שניתן על ידי רשות מקומית לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח- 1968.

לחילופין במועד הגשת הצעתו המציע מחזיק ברישיון יצרן ובתעודת כשרות בתוקף מרשות מקומית וממשרד הבריאות לגבי מטבח המוחזק ומופעל על ידו, לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסחר במזון, ייצורו ואחסנתו) התשכ"א- 1960.

5.3 המציע בעל ניסיון בשנים 2020, 2021 ו- 2022 בניהול והפעלה של קפיטריה ו/או עסק בתחום המזון והמשקאות הדומים במהותם לשירותים המבוקשים במכרז זה ואשר עונה על אחד מהתנאים הבאים לפחות:

  • הפעלה של מסעדה/ חדר אוכל/ קפיטריה בשרית ו/או חלבית במוסדות/ ארגונים, בו מוגשות מנות של אוכל בשרי/ חלבי ל- 100 סועדים לפחות מדי יום.
  • הפעלה של מטבח מרכזי המבשל ארוחות בשריות ו/או חלביות לשינוע למוסדות/ ארגונים ומוכר לפחות 100 ארוחות כאמור בכל יום.

5.4 למציע מחזור כספי שנתי שאינו פחות מ- 1,200,000 ₪ (ללא מע"מ), בתחום ההסעדה/ קפיטריות/ חדרי אוכל/ בתי קפה ו/או הכנת אוכל במסגרת מטבח מרכזי, בכל אחת מהשנים 2020, 2021 ו- 2022.

5.5 המציע עומד בדרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס , שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין), התשל"ו-1976, לרבות אישור ניכוי מס במקור וניהול ספרים כדין.

5.6 על המציע לצרף התחייבות לתשלום שכר וזכויות סוציאליות לעובדיו, בהתאם לנוסח המצורף למסמכי ההזמנה.

5.7 על המציע לצרף תצהיר על תשלומי עובדים ועל הפרשות כספיות על-פי כל דין בהתאם לנוסח המצורף למסמכי ההזמנה.

5.8 על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית בסך 15,000 ₪ בנוסח המצורף למסמכי המכרז (להלן: "ערבות ההצעה").

5.9 על המציע להשתתף בסיור קבלנים. רק מציע שישתתף בסיור הקבלנים יוכל להשתתף במכרז.

5.10 המציע צירף להצעתו פרוטוקול שאלות ותשובות הבהרה ופרוטוקול סיור קבלנים, ככל שיפורסמו ע"י המכללה, כאשר הם חתומים ע"י המציע.