Agrothon בשיתוף אדמה

מיקום: רחבי קמפוס באר שבע.
מועד: 20-21.6.23.
משתתפים: המחלקה להנדסה כימית.
מטרת ההאקתון: תיחשף מול הסטודנטים המשתתפים בתחילתו, ב-20.6.23 בשעה 17:00. בתום ההאקתון ייערך טקס פרסי אדמה, שבמסגרתו חברת מכתשים אדמה מעניקה פרסים למצטיינות ולמצטייני המחלקה להנדסה כימית, לזכר מייסדי החברה. בהערכת הזוכים נלקחו בחשבון לא רק ציוניהם המצוינים, אלא גם תרומתם הרבה לחברה ולקהילה. 

חום, זרימה ותנועה

מיקום: בניין שמעון, כיתה 104 (קומה ראשונה).
מועד: 21.6.23 בין השעות 10:00-14:00.
משתתפים: המחלקה להנדסה מכונות, שנה ג', מסלול אנרגיה.
מטרת ההאקתון: התנסות בהנדסת מוצר עם הדגמת תהליכים פיסקליים בסיסיים בהם עוסק המסלול, מהמדעים התרמיים ומכניקת הזורמים. העבודה על המיצגים מהווה הזדמנות לחבר בין התיאוריה למימוש המעשי, ומהווה ממד נוסף בהטמעת הבנת התהליכים, והמורכבות בשילובם במוצר.

רובוטים

מיקום: בניין לגסי, כיתה 102 (קומה ראשונה).
מועד: 21.6.23 בין השעות 10:00-14:00.
משתתפים: המחלקה להנדסה מכונות, שנה ג'.
מטרת ההאקתון: מסיימי שנה ג' ממסלול תיכון ועיצוב מוצר ומסלול רובוטיקה במחלקה להנדסת מכונות  יאותגרו בתכנון ובייצור רובוט שירות בלתי-מאויש, אוטונומי, המעניק שירות איסוף פחיות במהירות וביעילות. תיערך תחרות בין הרובוטים אל מול המשימות שהוגדרו. 

ניהול השיווק

מיקום: בניין ספרא, כיתות 100-105 (קומה ראשונה).
מועד: 20.6.23 בין השעות 10:00-16:00.
משתתפים: המחלקה להנדסה תעשייה וניהול, שנה ב'.
מטרת ההאקתון: הסטודנטים יציגו תוכנית שיווקית למוצר/שירות חדש עבור המותג שייבחר על ידם. התנאי ההכרחי הוא שהמוצר יתאים לעקרונות של כלכלה מעגלית.

חומרי בניין

מיקום: בניין קציר-איינשטיין, רחבת קומה ראשונה.
מועד: 20.6.23 בין השעות 9:00-13:00.
משתתפים: המחלקה להנדסת בניין, שנה ב'.
מטרת ההאקתון: במסגרת הקורס חומרי בניין 2 הסטודנטים לומדים להכיר את התכונות הפיזיקליות, הכימיות והסביבתיות של הבטון ומעמיקים את הידע בסוגי הבטון וחומרי בנייה נוספים והתאמתם לשימושים השונים. בהאקתון הסטודנטים נדרשים להציג את הפרויקט המסכם עליו עבדו במהלך הסמסטר שיכלול דגם מוחשי. השיפוט יתבצע ע"י מרצה הקורס ו-5 שופטים חיצוניים נוספים.

דינמיקת מבנים - הטלת ביצה

מיקום: בניין קציר, רחבת קומה ראשונה.
מועד: 20.6.23 בין השעות 14:00-17:00.
משתתפים: המחלקה להנדסת בניין, שנה ג'.
מטרת ההאקתון: בקורס "דינמיקת מבנים" הסטודנטים לומדים להכיר מושגים בסיסיים באנליזה דינמית של מבנים ולחשב תגובה דינמית של מבנים, לקראת קורסי המשך בהם ילמדו לתכנן מבנים לרעידות אדמה. בהאקתון הסטודנטים נדרשים לפרויקט מסכם, בו הם בונים דגמים, ובוחנים את עמידותם לעומסים דינמיים כאשר מרצי הקורס קובעים את הציון בהתאם לעמידה באתגר. 

תכנון אדריכלי

מיקום: בניין קציר-איינשטיין, רחבת קומה ראשונה.
מועד: 21.6.23 בין השעות 9:00-13:00.
משתתפים: המחלקה להנדסת בניין, שנה א'.
מטרת ההאקתון: במסגרת הקורס "תכנון אדריכלי" הסטודנטים לומדים להכיר מושגים בסיסיים בעבודת האדריכל ובתהליך התכנון האדריכלי בכדי ליצור שפה משותפת בין האדריכל, מהנדס הבניין ושאר יועצי התכנון כחלק מתהליך שלם. בהאקתון הסטודנטים יבנו ויציגו דגמים הממחישים את החומר הנלמד במהלך הקורס. 

רעידות אדמה

מיקום: בניין קציר-איינשטיין, רחבת קומה ראשונה.
מועד: 22.6.23 בין השעות 9:00-13:00.
משתתפים: המחלקה להנדסת בניין, שנה ג'.
מטרת ההאקתון: במסגרת הקורס הסטודנטים לומדים להכיר את העקרונות הבסיסיים בתחום רעידת אדמה, הסיכונים השונים הכרוכים ברעידות אדמה, הבדלים בין סולמות עוצמה שונים, מונחים בנושא התפשטות גלים סייסמיים בתת הקרקע וניתוח הפוטנציאל להגברת עוצמת הגלים הסיסמיים כתוצאה ממבנה תת הקרקע. בהאקתון הסטודנטים נדרשים להציג מיצגים הממחישים מושגים שנלמדו במהלך הקורס. השיפוט יתבצע ע"י מרצה הקורס ושופטים חיצוניים. 

מבוא ללמידת מכונה

מיקום: בניין לגסי, קומה שנייה.
מועד: 20-21.6.23 בין השעות 9:00-18:00.
משתתפים: המחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה, שנה ג'.
מטרת ההאקתון: הסטודנטים יידרשו להפגין יכולת התמודדות עם אתגר מקצועי, בסביבה התואמת את סביבת העבודה של מהנדס מודרני, לרבות אפשרות של חיפוש של הפתרונות באינטרנט ושימוש בכלים מודרניים כדוגמת GPTChat ו-Github Copilot. כל הסטודנטים מקבלים את אותה משימה, כאשר הביצועים באותה המשימה יהוו חלק משמעותי בציון הקורס "מבוא ללמידת מכונה".