מזמינים אתכם להיות חלק מרשימת הארגונים המוכרים לביצוע פעילות חברתית וקהילתית.

תנאי הסף לאישור הארגון:

  1. ארגון חברתי / קהילתי ללא מטרות רווח, בעל רישום כדין בישראל לרבות אישורי ניהול ספרים.
  2. הארגון אינו  עוסק בפעילות פוליטית או מפלגתית.
  3. הארגון יאפשר פעילות התנדבותית לכלל האוכלוסיות ללא הדרה ופגיעה באוכלוסיות השונות.
  4. אפשרות לביצוע לפחות 40 שעות פעילות במהלך שנת הלימודים באופן רציף.
  5. הפעילות הינה משמעותית, חברתית וקהילתית, ואיננה פעילות אדמיניסטרטיבית.
  6. שעות הפעילות אינן כוללות שעות הכשרה בארגון.
  7. הארגון ימנה איש קשר מטעמו לניהול התקשורת מול המכללה ולליווי המתנדבים
  8. הארגון בעל  כיסוי ביטוחי לסטודנטים המתנדבים.

על מנת להיות ארגון המוכר ע"י המכללה לפעילות חברתית יש למלא את הבקשה בצירוף נספחים א' ו-ב' (חתום ע"י החברה המבטחת של הארגון), תעודת התאגדות, אישורי ניהול ספרים ולהגישם לוועדה בראשותו של דיקן הסטודנטים. תשובה תתקבל כחודש לאחר הגשת הבקשה.

להורדת טופס הבקשה

את הבקשות יש לשלוח לרכזות מעורבות חברתית:

קמפוס באר שבע: דנה מנור | 08-6475856 | danam@sce.ac.il
קמפוס אשדוד: ורד עזריאל | 08-8519362 | veredaz@sce.ac.il