הנחיות לקראת ביצוע מחקר בבני אדם ולהגשת הצעה לוועדת האתיקה למחקר

חוקר יקר,

על מנת לקבל אישור של ועדת האתיקה של המכללה עבור מחקר לא רפואי המערב בני אדם, עלייך להגיש בקשה לאישור אתי מוועדת האתיקה לפני ביצוע המחקר. מסמך זה מציג הנחיות לקראת ביצוע מחקר לא רפואי במסגרת המכללה המערב בני אדם, וכן מפורט אלו טפסים ומסמכים יש לצרף כחלק מהבקשה לאישור אתי. אנא קראו מסמך זה בעיון ופעלו לפני ההנחיות.

על מנת לקבל אישור, יש למלא מספר טפסים של ועדת האתיקה למחקר של המכללה, שאליהם מגיעים מדף אינטרנטי זה באמצעות לינקים המופיעים למטה. יש להוריד ולמלא את הטפסים במלואם,ולשלוח אותם ואת יתר החומרים הרלוונטיים הנדרשים, בצירוף חתימה בכתב יד לדוא“ל של יו"ר ועדת האתיקה למחקר: adis@sce.ac.il הטפסים והחומרים שיש לצרף:

1. יש למלא את אחד מ-3 הטפסים הבאים:

לאחר מילוי טופס הצעת מחקר חדש, יש לצרף מספר קבצים כמתואר בסעיפים הבאים, ולכן יש להכינם מראש.

2. יש למלא את הטופס הבא, על מנת לתת מענה לשאלות ספציפיות הנוגעות להיבטים אתיים של המחקר לחץ כאן.

3. מסמך תיאור ההצעה - יוגש בעברית או באנגלית, בהיקף של כ- 4 עמודים, הכוללים:

א. מטרת המחקר והרציונאל
ב. שיטות מחקר

  • השערות או שאלות
  • אוכלוסיה
  • כלים (נספחים יוגשו בהתאם לצורך)
  • מהלך המחקר
  • צורת עיבוד הנתונים

ג. תוצרים צפויים וחשיבות המחקר

4. תיאור כלי המחקר - שאלונ/ים שייעשה בהם שימוש במחקר, ראיונות, או כל חומר אחר שיאפשר לקבל תמונה מדויקת על פרוצדורות המחקר (עבור ראיון יש לצרף רשימה של שאלות או של נושאים מרכזיים שיועלו על ידכם במהלך הראיון, ויש לציין האם הראיון יוקלט באמצעי כלשהו כגון אמצעי וידאו או אודיו).צירוף השאלונים /ראיונות לבקשה יעשה בתהליך מילוי טופס הצעת המחקר (סעיף 1).

5. דף פתיח עבור הנבדקים המכיל הסכמה מדעת להשתתפות במחקר – הפתיח ניתן לכל נבדק לפני הסכמתו להשתתף בניסוי. דף פתיח זה מפרט לנבדקים את זכויותיהם ויש להשאירו אצלם בתום הניסוי. במידה ומחקרכם כולל ביצוע מניפולציה או התערבות כלשהי על הנחקרים, דף הפתיח יכיל החתמה על סעיף הסכמה מדעת. צירוף דף הפתיח לבקשה יעשה בתהליך מילוי טופס הצעת המחקר (סעיף 1). על גבי דף הפתיח יש לציין בהתאם להתערבות המחקר האם הוא כולל למשל: ראיון פתוח, הקלטה במצלמת וידאו, צפייה בסרט או בתמונות, קריאת חומרי קריאה, שימוש במערכת ממוחשבת או כל דבר אחר.
עבור מקרים שבהם הנבדקים במחקר הנם קטינים, חובה לקבל הסכמה בכתב של ההורים/אפוטרופוסים כפי שמוסבר במסמך - לחץ כאן.

6. דף הסבר לגבי המחקר (debriefing) – הסבר זה יינתן לנבדקים בתום הרצת המחקר, במידה והם יהיו מעוניינים בכך. בדף זה יש לתאר בקצרה (עד עמוד) את הרקע התיאורטי למחקר (הרקע המחקרי עליו מתבססת עבודתכם), מה ניסית ללמוד באמצעות המחקר ואת הליך המחקר. יש לצרף הפנייה למספר מקורות הקשורים לנושא (2-3 מקורות) עבור נבדקים שיגלו עניין בקריאה נוספת. צירוף דף ההסבר יעשה בתהליך מילוי טופס הצעת המחקר (סעיף 1).

7. אישור מטעם המוסד בו מתבצע המחקר - יש להציג בפני ועדת האתיקה אישור מטעם כל ארגון או מוסד שבו יתבצע המחקר (למשל: בית ספר, צה”ל, מקום עבודה ועוד). האישור חייב להכיל חותמת וחתימה של הארגון. היות ובארגונים מסוימים קבלת האישור הינו תהליך ארוך, מומלץ להעביר את הטפסים לאישור ועדת האתיקה של המכללה עוד בטרם קבלת אישור מהארגון (ולציין את סטאטוס הבקשה מהארגון בטפסים). אישור סופי של ועדת האתיקה יינתן רק לאחר הצגת האישורים המתאימים מהארגונים הרלוונטיים. צירוף האישור מטעם המוסד בו מתבצע המחקר יעשה בתהליך מילוי טופס הצעת המחקר (סעיף 1).
אנו נעשה כמיטב יכולתנו לאשר את בקשותכם במהירות האפשרית. על מנת להגדיל את הסיכוי לטיפול מהיר, עליכם להגיש את הטפסים כשכל הפרטים הנדרשים מלאים. רק בקשות שימולאו במלואן יוכלו לקבל את אישור הוועדה.

אנו מאחלים לכל החוקרים שנה פורייה ומעניינת,
ועדת האתיקה של SCE