מציג: מר שרון אנקר
ארגון: קמ"ג

סמכותם המקצועית של העוסקים באיכות היא סוגיה שנויה במחלוקת, הנוגעת הן לרגולציה הפנימית של העיסוק והן למעמדם המקצועי של מהנדסי איכות בארגונים בהם הם עובדים. בהרצאה זאת נציג בחינה של הסמכות המקצועית של מהנדסי איכות משתי נקודות המבט הללו.

הנושא מטופל תחילה באמצעות מסגרת מושגית, ולאחר מכן מוצג מחקר אמפירי, שבו רואיינו שבעה אנשי מקצוע מנוסים בתחום האיכות שמילאו שאלונים. אנו מתמקדים במצב בישראל כמקרה בוחן, אך התובנות שלנו רלוונטיות למהנדסי איכות בכל העולם. אנו מדגימים מגבלות הן לגבי (1) הסמכות הנובעת מהמומחיות של מהנדסי איכות ומעמדם כאיגוד מקצועי והן (2) הסמכות הארגונית של מהנדסי איכות מול תפקידם הארגוני בתחום האיכות. ניתן לייחס את המגבלות שיש על מעמדו של העיסוק של מהנדס איכות בהיותו "חצי מקצוע"; רמת המומחיות הנדרשת ממהנדס איכות אינה קבועה או אחידה; סמכותו של מהנדס איכות משתנה ממבנה ארגוני אחד למשנהו. בנוסף, מהנדסי איכות זוכים לרמות שונות של השפעה ארגונית, בדרך כלל לפי שיקול הדעת של הארגונים המעסיקים אותם. מסיבות אלו, המומחיות של מהנדסי איכות כקבוצה מקצועית נותרה נושא פתוח.

במחקרי המשך אנו נבחן את הסמכות של מהנדסי איכות כתלות בסוגי ארגונים, תוך התייחסות לעתות שגרה וחירום.