סטודנטים יקרים,

בחינה מקוונת מושתתת על אמון בין הסטודנט והמכללה ונדרשת בה (כמו גם בבחינות רגילות בקמפוס) הוגנות, יושרה, אחריות אישית ועמידה בלתי מתפשרת בערך טוהר הבחינה. על מנת להקל על ניהול הבחינה ובמטרה להיצמד ככל האפשר לנהלים הקיימים במכללה, נוסחו הנחיות אלו להשתתפות בבחינה מקוונת. למען הפשטות, ההנחיות מנוסחות בלשון זכר אך מיועדות לכלל הסטודנטים ללא הבדלי מין. 
 

מסמך זה מתייחס לבחינות המקוונות הצפויות החל מיום ראשון 5/7/20 (במקום הבחינות שתוכננו להתקיים בקמפוס). במידה ויהיה שינוי/עדכון בהנחיות, יישלח אליכם עדכון.
 

הכנות טרום הבחינה 
כל סטודנט יקבל עבור כל בחינה מקוונת זימון אישי לכיתת נבחן ב-ZOOM. הקישור יישלח לדוא"ל של הסטודנט. הסטודנט יחויב להיכנס לחדר ה-ZOOM אם ברצונו להיבחן בקורס. 

הקישור לזום הבחינה נמצא באתר הקורס במודל, בהמשך למטלת הבחינה. 

סטודנטים הזכאים להארכת זמן יקבלו את תוספת הזמן המגיעה להם.

במידה ויש לסטודנט התאמה מאושרת, עליו להציגה בזמן ההזדהות.

על הסטודנט לוודא מבעוד מועד, כי יש ברשותו מחשב נייד/נייח המחובר למקור מתח, חיבור לרשת האינטרנט, מצלמת אינטרנט תקינה (במחשב או בטלפון הסלולרי), מיקרופון תקין. באם נדרשים/מותרים חומרי עזר נוספים לבחינה (כגון מחשבון, דפי טיוטה וכו'), ידאג הסטודנט להצטייד בהם טרם תחילת הבחינה, וכן עליו לוודא כי יש ברשותו תוכנה לסריקת כל דפי תשובות הבחינה כקובץ אחד בלבד. 
על הסטודנט להימצא בסביבה נפרדת ללא אנשים נוספים הנמצאים בחלל הבחינה. מומלץ להתמקם בחדר נפרד, ללא הפרעות ורעשי רקע מיותרים. 
אסור להשתמש בזמן הבחינה אזניות (מכל סוג שהוא), מחשב ו/או טלפון נייד שאינם משמשים לצורך הבחינה בלבד. 

על הסטודנט לדאוג כי במחשבו/בטלפון הנייד מותקנת תוכנת ZOOM, וכי הוא מחובר אליה באמצעות חשבון הדוא"ל המכללתי. 

טוהר הבחינות 
לפני תחילת כל בחינה מקוונת, יצהיר כל סטודנט בדפי התשובות את ההצהרה הבאה:

"עם חתימתי מטה, הנני מצהיר בזאת כי פתרתי את הבחינה בעצמי, ללא סיוע אסור. ידוע לי כי למרצה אפשרות לבדוק את ידיעותיי. במידה ותתגלה חריגה מההצהרה, החריגה תיחשב כעבירת משמעת חמורה וכל המשתמע מכך". 

סטודנט שלא ימלא הצהרה זו, לא ייבדקו התשובות לבחינה וציונו יהיה אפס.

לאחר סיום הבחינה, רשאים מרצה/מתרגל הקורס לקיים הגנות לסטודנטים לבדיקה אם הסטודנט אכן שולט בתשובות הבחינה. מועדי ההגנות יתואמו מול הסטודנטים. 

במהלך הבחינה המקוונת 
ההתחברות ל-ZOOM תתבצע כאשר מערכת השמע והווידאו פועלים. עוצמת הקול יכולה להיות מונמכת למניעת הפרעות. 

על הסטודנטים להתחבר כ-30 דקות לפני תחילת הבחינה.

לפני תחילת הבחינה יציג כל נבחן תעודה מזהה למשגיח הבחינה ולאחר מכן יכוון את המצלמה כך שתקלוט את פני הסטודנט ושולחן העבודה שלו ולהשאיר במהלך כל הבחינה את המצלמה דלוקה ומכוונת כנדרש. 
קימה או עזיבה של הנבחן לאורך כל הבחינה אסורים אלא באישור מראש של המשגיח/ה בבחינה. 
הנבחן יהיה רשאי לצאת לשירותים בבקשה מראש עד פעמייםשתי פעמים במהלך הבחינה. כל יציאה לשירותים תירשם בטופס אירוע הבחינה. במהלך הבחינה ירים הנבחן את ידו באמצעות מערכת ההצבעה הקיימת ב-ZOOM ויסמן למשגיח. 
במקרה של חשד להפרת תקנון המשמעת, יהיה המשגיח רשאי להגיש קובלנה לוועדת המשמעת.

סטודנט שנכנס לבחינה ומעוניין לפרוש, מחויב להישאר בזום לפחות בחצי השעה הראשונה. בעזיבתו את הבחינה, יעלה את קובץ תשובות (כמפורט בסעיף הבא) וייחשב כנבחן. 

שאלות במהלך הבחינה 
במידה ויהיו לסטודנט שאלות טכניות (תקלות) במהלך הבחינה ירים הנבחן את ידו באמצעות מערכת ההצבעה הקיימת ב-ZOOM ויסמן למשגיח. המשגיח יפנה אל הנבחן באמצעות הצ'אט ולאחר מכן יכתוב הנבחן את בקשתו/שאלתו. במידת הצורך יערב המשגיח/ה את המרצה האחראי או את צוות התמיכה הטכנית. 
במידה ויהיו לנבחן שאלות הנוגעות לחומר הבחינה, יופנו השאלות דרך מערכת המסרים של המודל. 

הגשת התשובות לבחינה 
לפני הגשת התשובות לבחינה ב-moodle, באחריות הסטודנט לוודא כי סריקת התשובות לבחינה הינה באיכות טובה וברורה לקריאה. לא ייבדקו תשובות בחינה שאינן בעלי איכות סבירה וציונו של הסטודנט בבחינה יהיה אפס. 
בכל בחינה יוקצו 15 דקות לטובת סריקת התשובות לבחינה בנוסף למשך הבחינה שנקבע (כקובץ אחד) והעלאתו ל-moodle. סטודנטים שלא יגישו המטלה במועדה, המטלה "תינעל", ולא ניתן יהיה לבדוק את תשובותיהם לבחינה (וציונם יהיה אפס). 

במידה ותהיה לסטודנט תקלה טכנית בהעלאת התשובות הבחינה ל-moodle, חובה על הסטודנט להעביר את תשובות הבחינה לדוא"ל של מרצה הקורס במהלך הזמן שהוקצה לכך

בהצלחה בבחינות ובריאות לכולם

ד"ר אבשלום דנוך
ע.הנשיא וראש המנהל האקדמי