סטודנטים המתמודדים עם לקויות למידה ו/או קשיים רפואיים ו/או קשיים אחרים, רשאים להגיש בקשה לבדיקת זכאות להתאמות בבחינות במהלך הלימודים לתואר.
התאמות בדרכי היבחנות נועדו לאפשר לסטודנט לעקוף את הלקות עימה הוא מתמודד, במידת האפשר, ולהביע את מלוא ידיעותיו בתחום הנמדד. ההתאמות לא נועדו לסייע לסטודנט לשפר את הישגיו כשלעצמם, אלא לפצות על קשיים ממקור נוירולוגי באופן הבעת הידע הקיים.

 

אופן הגשת הבקשה להתאמות:

כל בקשה להתאמות כרוכה במילוי טופס בקשה להתאמות (לטפסים לחצו כאן) ובשיחה אישית עם ראש מרכז התמיכה (לקביעת פגישה לחצו כאן). 

  • בקשה על רקע לקויות למידה: יש להגיש אבחון (מקור וצילום) מת"ל (לרשימת מכוני אבחון מת"ל לחצו כאן) או אבחון לקויות למידה למבוגרים ממכון "משאבים" בלבד (לאתר מכון משאבים לחצו כאן) מחמש השנים האחרונות.
  • בקשה על רקע הפרעת קשב: יש להגיש אבחון (מקור וצילום) מת"ל או אבחון לקויות למידה למבוגרים ממכון "משאבים" בלבד מחמש השנים האחרונות. בנוסף, יש לצרף אסמכתא מרופא מומחה להפרעות קשב. האבחנה הקלינית צריכה לעמוד בקריטריונים אשר נקבעו ע"י משרד הבריאות.
  • בקשה על רקע קשיים רפואיים: יש להגיש אסמכתא רפואית עדכנית מרופא מומחה בלבד. בנוסף, מומלץ לצרף מסמכים רפואיים קודמים אודות הקושי. האסמכתא צריכה לכלול אבחנה, דרכי טיפול והשפעת הקושי על התפקוד. במידה והסטודנט מוכר ע"י ביטוח לאומי / משרד הבטחון, יש לצרף אישורים רשמיים על כך.

חשוב לציין כי המלצות הגורם המאבחן אינן מחייבות את המוסד האקדמי.

 

מועד הגשת בקשה להתאמות - סמסמטר ב' תשפ"ד:

בקשות להתאמות בבחינות מומלץ להגיש עם תחילת הלימודים.
יש להגיש בקשה להתאמות, לכל המאוחר, עד שישה שבועות לפני סוף הסמסטר. בקשות אשר יוגשו לאחר מועד זה, ידונו עבור בחינות הסמסטר העוקב.
ניתן לעקוב אחר פרסום תאריכי ההגשה, מדי סמסטר, באמצעות אתר המכללה, בפורטל האישי ובמייל המכללתי.

סטודנטים המגישים בקשה להתאמות בפעם הראשונה, על רקע לקויות למידה/קשב/רפואי, עבור תקופת המבחנים של סמסטר ב' תשפ"ד, יכולים לעשות זאת עד לתאריך 25.7.24.

* לאחר תאריך זה בקשות להתאמות תבדקנה לתקופת הבחינות של הסמסטר הבא.
** סטודנטים שזכאים לתוספת זמן על פי מתווה החזרה ללימודים, יכולים לפנות למינהל ע"י הגשת בקשה דרך פורטל הסטודנטים.

 

קבלת זכאות להתאמות:

עפ"י חוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על תיכוניים (התשס"ח, 2008), וועדת ההתאמות במוסד, תבחן את הבקשה ואת המסמכים שצורפו לה, ותקבע את ההתאמות שלהן זכאי המבקש, בהתחשב באופיין ובמטרתן של הבחינות והמטלות הנדרשות במסגרת לימודי המבקש במוסד.
בהתאם לכך, במוסד פועלת ועדת התאמות המהווה כגורם המוסמך לקביעת התאמות לסטודנטים הלומדים במוסד.
ועדת ההתאמות כוללת גם אנשי מקצוע המתמחים בנושא לקויות למידה, חינוך ועוד. במידת הצורך, הוועדה עורכת היוועצות עם מומחים חיצוניים בהתאם לצורך העולה בבקשה להתאמות.
תביעת הזכאות הינה על בסיס ממצאי האבחון של הסטודנט ובהתייחס לצרכיו, לסוג הלקות, לדרגת חומרתה ועוד. ממצאי האבחון צריכים לשקף עדות ללקות למידה ראשונית.
חשוב לציין כי המלצות הגורם המאבחן אינן מחייבות את המוסד האקדמי.
סטודנטים אשר נמצאו זכאים להתאמות, יעודכנו על כך באמצעות ראש מרכז התמיכה לסטודנט, מכתב ההתאמות ישלח במייל ויוצג בפורטל הסטודנט תחת אפשרויות נוספות - אישורים.
על הסטודנט להציג מכתב זה בפני המשגיחים בכל בחינה ובוחן.