עבור כל הצעה, גם אם מוגשת באמצעות מוסד אחר, יש לקבל את אישורי אגף כספים והרשות למו"פ טרם ההגשה. יש להגיש את ההצעות לרשות המחקר עד שבועיים טרם מועד ההגשה הסופי לקרן.