שכר הלימוד במכללה זהה לשכר הלימוד הנגבה באוניברסיטאות בישראל. SCE היא מכללה ציבורית המתוקצבת על ידי המועצה להשכלה גבוהה, וגובה שכר הלימוד בה נקבע בהתאם להמלצות הוועדה הציבורית לקביעת גובה שכר לימוד (ועדת מלץ). 

החוק לצמצום השימוש במזומן: החל מיום 01.01.2019 נכנס לתוקף החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018. בהתאם לקבוע בחוק, מוטלת מגבלה על שימוש במזומן בעסקאות מול עוסק בסכום של עד 11,000 שקל (מחיר העסקה). בעסקאות שמחירן עולה על סכום של 11,000 שקל, ניתן לשלם עד 10% ממחיר העסקה במזומן אך לא יותר מסך של 11,000 שקל. במוסדות ללימודים אקדמיים מחיר העסקה הינו שכ"ל השנתי. ככל ששכר הלימוד השנתי עולה על 11,000 שקל, אזי עפ"י הוראות החוק ניתן לשלם במזומן עד מקסימום 10% ממחיר שכ"ל השנתי.