מטרת הלימודים ביחידה לאנגלית היא להכשיר את בוגר הקורס להתמודד ולהצליח בתעשיות ההנדסה בעידן הגלובליזציה. במהלך הקורסים הסטודנטים מקבלים את הכלים והידע המאפשרים להם לקרוא, להבין ולנתח טקסטים מדעיים וטכנולוגיים. על הסטודנט לסיים את חובותיו באנגלית במהלך השנתיים הראשונות ללימודיו לתואר. 

דרישות היחידה

סטודנט אשר השיג ציון שאינו פוטר אותו מלימודי האנגלית, יסווג לאחת מרמות הלימוד הבאות: טרום בסיסי א', טרום בסיסי ב', בסיסי, מתקדמים א', מתקדמים ב', ויתקדם מרמה לרמה עד אשר יסיים את קורס מתקדמים ב' המקנה  2 נק"ז.

המיון לקבוצות לימוד ייעשה על-פי אחת מהאפשרויות הבאות:

1) מבחן מיון פנימי, שייערך (במסגרת מבחן אמיר"ם) לפני פתיחת שנה"ל במכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון. סטודנט המעוניין לשפר את ציונו במבחן המיון, רשאי לגשת למבחן חוזר בתום חודש ימים מתאריך הבחינה הקודמת.

2) מבחן פסיכומטרי או מבחן אמי"ר (את התוצאות יש להגיש ליחידה לאנגלית בצירוף בקשת סטודנט).

3) לימודים במוסד אקדמי המוכר על-ידי המועצה להשכלה גבוהה. על הסטודנט להציג אישור לימודים כנדרש. לא יינתן פטור על סמך ציון במבחן הבגרות.

חלוקה לרמות וציוני מעבר קורס

פסיכומטרי 134+        אמי"ר 234+                   פטור
פסיכומטרי 120-133  אמי"ר 220-233      מתקדמים ב' 65 מקנה 2 נק"ז 
פסיכומטרי 100-119  אמי"ר 200-219      מתקדמים א' 56
פסיכומטרי 85-99      אמי"ר 185-199       בסיסי 65
פסיכומטרי 70-84      אמי"ר 170-184       טרום בסיסי ב' 65, מסיימים בהצלחה יעברו לרמת בסיסי
פסיכומטרי 50-69      אמי"ר 150-169       טרום בסיסי א' 65, מסיימים בהצלחה יעברו לרמת בסיסי

נקודות הזכות לתואר ניתנות עבור קורס מתקדמים ב' בלבד. הציון הסופי של רמת מתקדמים ב' יהיה הציון הבלעדי שישוקלל לממוצע התואר.

פטור מלימודי אנגלית

סטודנט שעוד לפני תחילת הלימודים הגיע לרמת האנגלית הנדרשת להשלמת הלימודים במכללה האקדמית להנדסה על"ש סמי שמעון, יוכל לקבל פטור מלימודי אנגלית מהיחידה לאנגלית. בגיליון הציונים יופיע "פטור" במקום ציון.

להלן תנאי הפטור:

1) הסטודנט מוכיח באמצעות מסמכים רשמיים, כי סיים את הרמה הנדרשת לקבלת תואר במוסד אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

2. ציונו של הסטודנט בבחינה הפסיכומטרית / אמיר"ם הנו לכל הפחות 134 ובבחינת אמי"ר - 234.

רישום לקורסי רמה באנגלית

סטודנטים שלא יסיימו בהצלחה את רמת "אנגלית בסיסית" עד לסוף השנה הראשונה ללימודיהם לתואר ראשון, יחויבו ללמוד קורסים פרונטליים במכללה במהלך לימודי השנה השנייה לתואר.