ראש היחידה
פרופ' שלמה מארק
אשדוד / ז'בוטינסקי / 153
08-8519078
[email protected]

מזכירת היחידה
גב' לילך דמרי
אשדוד / דציבל  / שנייה / 2013
08-8519311
[email protected]
פקס: 08-6475654