כספים

אגף כספים הוא יחידת מטה מנהלית המעניק שירות בנושאים כספיים, כלכליים, תקציביים ומנהליים.

מטרות האגף הינן טיפול מקצועי, יעיל ואיכותי בכספי המכללה, ושמירה על נכסי המכללה תוך מתן אפשרות עבודה יעילה, שוטפת ומקדמת לכלל היחידות האקדמיות והמנהליות.

אגף כספים אחראי על התחומים הבאים: תקצוב תכניות העבודה של המכללה, הנחיה וסיוע בתכנון ובהכנת התקציב השוטף לכל המחלקות והיחידות במכללה, הקצאת משאבים כוללת, תכנון רב-שנתי, רכש וקניינות, ניהול מערכת החשבונות, גבייה ותשלומים.

האגף מטפל בנושאים כלכליים, מכין תחשיבים, בודק כדאיות, מתמחר שירותים ופעילויות עם גורמי פנים וחוץ, מבצע אפיון כלכלי להתקשרויות ולחוזים, פועל מול הוועדה לתכנון ותקצוב במועצה להשכלה גבוהה, מדווח לגורמי פנים בוועדות המכללה, מקיים קשר עם יחידות המכללה בתחומי המנהל, מתקצב תקנים, מקצה שטחים, מתמחר ומתקצב תכניות לימודים חדשות, פרויקטים אקדמיים, מיזמים משותפים עם גורמי חוץ, מיישם את החלטות ועדת המכרזים, מטפל בהתקשרויות, הסכמים והתחייבויות כספיות מול ספקים ונותני שירותים, מטפל בגביית כספים, ועוד.

האגף כולל את המדורים הבאים:

  • תקציבים
  • חשבות
  • רכש והתקשרויות
  • חשבונות סטודנטים

 

ניהול האגף

סמנכ"ל כספים
גב' נעמי וינברגר, רו"ח
טלפון: 08-6475691
פקס: 08-6475692
דוא"ל: [email protected]

עוזרת מנהלית
גב' אושרית כהן
טלפון: 08-6475825
פקס: 08-6475692
דוא"ל: [email protected]