English French العربية
חיפוש מתקדם
  Languages
 
לימודי הנדסה
לסטודנטים

מלגות וסיוע כלכלי

 

מלגות וסיוע כלכלי

מלגות באמצעות SCE - המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון

המכללה משתדלת לסייע לסטודנטים המתקשים במימון שכר הלימוד. סטודנטים המעוניינים בסיוע ימלאו ״טופס בקשה למלגה כללית״ ויגישו לדיקנאט הסטודנטים עד לתאריך שיפורסם.

רשימת הזכאים תפורסם על לוחות המודעות של הדיקנאט ובאתר האינטרנט.

 

מספר המלגות וגובהן מותנים באילוצי תקציב.
 
מלגה כללית

סטודנטים הלומדים בהיקף של 14 נק״ז ומעלה לסמסטר, זכאים להגיש בקשה למלגה כללית אחת לכל שנת לימוד. ועדת מלגות של המכללה האקדמית דנה בכל בקשה, ואת החלטותיה (דחיה/ קבלה) היא מקבלת על סמך הקריטריונים: מצב סוציו-אקונומי, תרומה לקהילה, היקף תכנית הלימודים, שירות מילואים, שירות חובה, מקום מגורים ומצב משפחתי. המלגה ניתנת כעזרה בשכר לימוד. מקבלי מלגה זו יתבקשו לבצע פעילות למען הקהילה. מועדי הגשת טופסי המלגה יפורסמו על לוחות המודעות של הדיקנאט ובאתר האינטרנט.

   

פרס כניסה למועמדים מצטיינים

במטרה לעודד מצוינות, המכללה מעניקה פרס כניסה למועמדים מצטיינים, הפונים ללימודי הנדסה במכללה.. הזכאים ״קבעו על פי קריטריונים שיפורסמו בתקופת הרישום למכללה.

 

מלגות לעידוד נשים ללימודי הנדסה

למצטרפות לפרויקט עידוד נשים ללימודי הנדסה, מוענקות מלגות בנוסף למערך תמיכה מקיף. המצטרפות למחלקות הבאות: הנדסת מכונות, הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, הנדסת תוכנה והנדסת בנין, מוזמנות ליצור קשר עם דיקנאט הסטודנטים.

 

דחייה או פיצול תשלומי שכר לימוד

לסטודנטים המתקשים לעמוד בתשלום השוטף, המכללה מאפשרת דחייה או פיצול תשלום שכר לימוד ללא הצמדה וריבית.

טופסי בקשה ניתן לקבל בדיקנאט הסטודנטים ולהגיש לא יאוחר מ-10 ימים לפני מועד גביית שכר

הלימוד.

לאחר אישור הבקשה על הסטודנט המבקש להפקיד במדור חשבונות סטודנטים המחאות נגדיות לתאריכים שיקבעו בוועדה ולפי סכום ההלוואה, ולהחזיר טופס זה, בצירוף קבלה על הפקדת ההמחאות, לדיקנאט הסטודנטים להמשך טיפול. על סמך פעולה זו לא ייגבה התשלום השוטף באמצעות הוראת הקבע.

 

לטבלת מקומות התנדבות לזכאי מלגה כללית קמפוס באר שבע - לחצ/י כאן

 

לטבלת מקומות התנדבות לזכאי מלגה כללית קמפוס אשדוד - לחצ/י כאן